నవగ్రహస్తోత్రం‚, Navagraha stotram in telugu

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ | తమోzరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోzస్మి దివాకరమ్ || ౧ || దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవమ్ | నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణమ్ || ౨ || ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభమ్ | కుమారం శక్తిహస్తం చ మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ || … Continue reading

Mahishasura mardini stotram lyrics

Mahishasura mardini stotram lyrics   1 ayi giri nandini nandita mEdini viSva vinOdini nanda nutE giri vara vindhya SirOdhi nivAsini vishu vilAsini jishNu nutE bhagavati hE Siti kanTha kuTumbiNi bhUri … Continue reading