sri rama ashtakam stotra lyrics in english

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam … Continue reading

sri rama stotram lyrics in english

SRIrAma prarthane rAmAya rAmaBadrAya rAmachandrAya vEdhasE ! raGunAthAya nAthAya sitAyAH patahE namaH !!