shukra stotram lyrics in english

1  srinvantu munayah-sarve sukrastotramidam subham ! rahasyam sarvabhutanam sukrapritikaram varam !! 2  yani sankirtanairnityam sarvan kamana vapnuyat ! tanisukrasya namani kathayami subhani cha !! 3  sukrassubhagrahassriman varsakridwarsa vighnakrit ! tejonidhirjnanamayo … Continue reading