Durga Suktam Devotional Song in English

Durga Suktam in English Om Jatavedase sunava masomamarati yato nidahati vedah Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi … Continue reading

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa purusha; … Continue reading

Mahishasura mardini stotram lyrics

Mahishasura mardini stotram lyrics   1 ayi giri nandini nandita mEdini viSva vinOdini nanda nutE giri vara vindhya SirOdhi nivAsini vishu vilAsini jishNu nutE bhagavati hE Siti kanTha kuTumbiNi bhUri … Continue reading