budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine … Continue reading

aditya stotram lyrics in english

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha ! adityaya angustabhyam namaha ! arkaya tarjanibhyam namaha ! divakaraya … Continue reading

Maha mrityunjaya mantra sloka in hindi

त्र्यंबकं यजामहॆ! सुगंधिं पुष्टिवर्धनं!! उर्वारुकमिव बंधर्ना ! मृत्यॊर्मक्षीय मामृतात् !!

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ಲೋಕ – Mrityunjaya slokam in Kannada

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ! ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ! ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ! ಮಹದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ! – ಹೇ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ, ದುದ್ರದೇವನೇ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಧರಿಸಿದವನೇ, ದೇವದೇವನೇ, ಮಹಾದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

rahu stotram lyrics in english

1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha ! ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !! 2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha ! graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha !! 3  kaladristihi kalarupaha srikantha hridayasrayaha ! vidhuntudaha saimlikeyo ghorarupo … Continue reading

sri vidyalakshmi stotram lyrics in english

praNata surESwari BhAriti BhArgavi SOkavinASini ratnamayE ! maNimaya BhUSita karNa viBhUSaNa SAnti samAmRita hAsya muKhE  !! navanidhidAyini kalimalahAriNi kAmita Phalaprada hastayutE ! jaya jaya hE madhUsUdana kAmini vidyAlakShmI sadA pAlaya … Continue reading

Maha mrityunjaya sloka in English

mRutyunjayAya rudrAya ! nIlakanThAya ShaMBavE ! amRutEShAya SharvAya ! mahadEvAya tE namaH !

brihaspati stotram lyrics in english

asya sri brihaspatinamastotrasya, gritsamado risihi anustup chandaha, brihaspatirdevata brihaspatiprtiyartham jape viniyogaha ! 1 brihaspatirgururjivaha surachar yo vidamvaraha!   vagiso dhisano dirghasmasruh pitambaro yuva !! 2 sudhadis tirgrahadhiso grahapidapaharakaha ! dayakarah … Continue reading

rinavimochaka mangala stotram lyrics in english

mangalo bhoomiputrascha rinaharta dhanapradaha ! sthirasano mahakayaha sarvakarma virodhakaha !! lohito lohitakshascha samaganam kripakaraha ! dharatmajah kujo bhoumo bhootido bhoominandanaha !! angarako yamaschaiva sarvarogapaharakaha ! vristeh-kartapaharta cha sarvakaryaphalapradaha !! etani … Continue reading

maha mrityunjaya atha dhyanam stotram lyrics in english

1  chandrarkagnivilochanam smitamukham padmadwayantah-sthitam mudrapasamrigaksha sutravilasat panim himamsuprabhum ! kotindupragalat sudhaplutatanum haradibhusojjwalam kantam viswavimohanam pasupatim mrityunjayam bhavayet !! 2om rudram pasupatim sthanum nilakanthamumapatim ! namami sirasa devam kinno mrityuh karisyati … Continue reading