ShrImahAgaNapati navArNa vedapAdastavaH

shrIkaNThatanaya shrIsha shrIkara shrIdalArchita | shrIvinAyaka sarvesha shriyaM vAsaya me kule || 1|| gajAnana gaNAdhIsha dvijarAja-vibhUShita | bhaje tvAM sachchidAnanda brahmaNAM brahmaNAspate || 2|| NaShAShTha-vAchya-nAshAya rogATa-vikuThAriNe | ghRRiNA-pAlita-lokAya vanAnAM pataye … Continue reading

Shrii gaNaadhipati pancharatna stotram

OM saraagilokadurlabhaM viraagilokapuujitaM suraasurairnamaskR^itaM jaraapamR^ityunaashakam . giraa guruM shriyaa hariM jayanti yatpadaarchakaaH namaami taM gaNaadhipaM kR^ipaapayaH payonidhim .. 1.. giriindrajaamukhaambuja pramodadaana bhaaskaraM kariindravaktramaanataaghasa~NghavaaraNodyatam . sariisR^ipesha baddhakukShimaashrayaami santataM shariirakaanti nirjitaabjabandhubaalasantatim .. … Continue reading

Saartha ganapati atharvashiirSha

AUM bhadraM karNebhiH shR^iNuyaama devaaH . bhadraM pashyemaakShabhiryajatraaH .. sthiraira.ngaistushhTuvaa.nsastanuubhiH . vyashema devahitaM yadaayuH .. svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvavedaaH .. svastinastaarkShyo arishhTanemiH . svasti no … Continue reading