sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite ! sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!  2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari ! sarvapapahare devi mahalakshmi namostu te !! 3  sarvajni sarvavarade sarvadustabhayankari ! sarva dukhahare … Continue reading

sri rama ashtakam stotra lyrics in english

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam … Continue reading

sri rajarajeshwari ashtakam lyrics in english

sri swayam sarvateerthatmike sarvamantratmike sarvatattwatmike sarvamudratmike sarvapithatmike sarvasaktyatmike sarvachakratmike sarvavarnatike sarvavidyatmike sarvayogatmike sarvanadatmike sarvasabdatmike sarvaviswatmike sarvadikshatmike sarvasarvatmike sarvage he jaganmatrike pahi mam pahi mam pahi mam devi tubhyam  namo devi … Continue reading