ShreegaNEshabhujangam in english

shriyah kaaryasiddhErdhiyah satsukharddhEhE
patim sajjanaanaam gatim dEvataanaam I
niyantaaramantahsvayam bhaasamaanam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 1
gaNaanaamadheesham guNaanaam sadeesham
kareendraananam kRttakandarpamaanam I
chaturbaahuyuktam chidaanandasaktam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 2
jagatpraaNaveeryam janatraaNashauryam
suraabheeSHTakaaryam sadaa(a)kSHObhya dhairyam I
guNishlaaghyacharyamgaNaadheeshavaryam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II  3
chaladvakratuNDamchaturbaahudaNDam
madasraavigaNDam milachchandrakhaNDam I
kanaddantakaaNDam munitraaNashauNDam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 4

nirastaantaraayamparidhvastamaayam
chidaanandakaayam sadaa matsahaayam I
ajasraanapaayam tvajam chaapramEyam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 5

varam chaabhayam paashapustaakSHasootram
sRNim beejapooram karaih pankajam cha I
dadhaanam sarOjaasanam shaktiyuktam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 6

mahaamooSHakaarooDHamaadhaarashaktyaa
samaaraadhitaanghrim mahaamaatRkaabhihi I
samaavRtya samsEvitam dEvataabhihi
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 7

shruteenaam shirObhih stutam sarvashaktam
patim siddhibuddhyOrgatim bhoosuraaNaam I
suraaNaam variSHTHam gaNaanaamadheesham
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 8

gaNaadheeshasaamraajya simhaasanastham
samaaraadhyamajnyaasanaadyaihi samastaihi i
phaNaabhRtsamaabaddhatuNDam prasannam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 9

lasannaagakEyooramanjeerahaaram
bhujangaadhiraajasphuratkarNapooram I
kanadbhootirudraakSHaratnaadibhooSHam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 10

sphurad vyaaghra charmOttareeyOpadhaanam
tureeyaadvayaatmaanusandhaana dhuryam I
tapOyOgivaryam kRpOdaaracharyam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 11

nijajyOtiSHaa dyOtayantam samastam
divi jyOtiSHaam maNDalam chaatmanaa cha I
bhajadbhaktasaubhaagyasiddhyarthabeejam
bhajE vighnaraajam bhavaaneetanoojam II 12
sadaavaasakalyaaNapuryaam nivaasam
gurOraajnyayaa kurvataa bhoosurENa I
mahaayOgivElnaaDu siddhaantinaa yat
kRtam stOtramiSHTaarthadam tatpaTHadhvamll 13
iti shreegaNEshabhujangam sampoorNam

Spread the love
Bookmark the permalink.

Leave a Reply