sri venkateswara stotram lyrics english

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato

niyatarunitatulanilatano !

kamalayatalochana lokapate

vijayibhava venkatasailapate !!

2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha

pramukhakhila daivatamoulimane !

-saranagata vatsala souryanidhe

paripalaya mam vrisasailapate !!

3  ativelataya tava durvisahai

ranuvelakritairaparadhasataihi !

bharitam twariam vrisasailpate

paraya kripaya paripahi hare !!

4  adhivenkatasailamudaramate

rjanatabhimatadhikadanaratat !

paradevataya gaditannigamaihi

kamaladayitanna param kalaye !!

5  kala venuravavasagopavadhu

satakotivritat smarokotisamat !

prativallavikabhimatat sukhdat

vasudevasutarna param kalaye !!

6  abhirama gunakara dasarathe

jagadekadhanurdhara dhiramate !

raghunayaka rama ramesa vibho

varadobhava deva dayajaladhe !!

7  avanitanaya kamaniyakaram

rajanikaracharumukhamburuham !

rajanichara raja tamo mihiram

mahaniyamaham raghuramamaye !!

8  sumukham suhridam suklabham sukhadam

swanujam cha sukayamamoghasaram !

apahaya raghudwahamanyamaham

na kathanchana kanchana jatu bhaje !!

9  vina venkatesam na natho na nathaha

sada venkatesam smarami smarami !

hare venkatesa prasida prasida

priyam venkatesa prayachcha prayachcha !!

10  aham durataste padambhojayugma

pranamechachyassgatya sevam karomi !

sakriysevaya nityasevaphalam twam

prayachcha prayachcha prabho venkatesa !!

11  ajnanina maya dosanasesan vihitan hare !

kshamaswa twam kshamaswa twam

sesasailasikhamane !!

lti sri venkatesa stotram samaptam

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply