sri rama ashtakam stotra lyrics in english

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !

  swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !!

2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam !

swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !!

3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham !

samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam !!

4 sahaprapanchakalpitam hyanamarupa vastavam !

nirakritim niramayam bhajeha ramamadwatam !!

5  nis prapancha nirvikalpa nirmalam niramayam !

  chidekarupa santatam bhajeha ramamadwayam !!

6bhavabdhipotarupakam hyasesadehakalpitam !

gunakaram kripakaram bhajeha ramamadwayam !!

7  mahavakyabodhakairvirajamanavakpadaihi !

parabrahmavyapakam bhajeha ramamadwayam !!

8  sivapradam sukhapradam bhavachchidam

bhramapaham !

virajamanadaisikam bhajeha ramamadwayam !!

9   ramastakam pathati yah sukaram supunyam !

vyasena bhasitamidam srinute manusyaha !!

10   vidyam sriyam vipulasoukhyamanantakirtim !

samprapya dehavilaye labhate cha moksham !!

” lti sri vyasavirachitam ramastakam sampurnam ”

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply