ketu kavacham stotram lyrics in english

1   ketum  karalavadanam chitravarnam kiritinam !

pranamami sada devam dhwajakaram graheswaram !!

 2 chitravarnah sirah patu phalam me dhumravarnakaha !

patu netre pingalakshaha sruti me raktalochanaha !!

3  ghranam patu survarnabhaha dwibhujam simhikasutaha !

patu kantham cha me ketuhu skandhou patu grahadhipaha !!

4  hastou patu surasresthaha  kukshim patu mahoragaha !

simhasanam katim patu madhyam patu mahasuraha !!

5  urum patu mahasirso januni cha prakopanaha !

patu padou cha me roudraha sarvange ravimardakaha !!

6  ya idam kavacham divyam sarvarogavinasanam !

sarvasatruvinasam cha dharanadwijayi bhavet !!

satyametanna samsayaha

”  lti sri brahmandapurane ketu kavacham sampoornam ”

Spread the love
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply