shree dEvee bhujanga stOtram

durga-devi-img

virinchyaadibhihi panchabhirlOkapaalaihi
samooDHE mahaananda peeTHE niSHaNNam I
dhanurbaaNa paashaankushaprOta hastam
mahastraipuram shankaraadvaitamavyaat II 1
vadannaadibhihi panchabhihi kOshajaalaihi
shirahpakSHa puchCHaatmakairantarantaha I
nigooDHE mahaayOga peeTHE niSHaNNam
puraarErathaantahpuram naumi nityam II 2
virinchaadiroopaihi prapanchE vihRtya
svatantraa yadaa svaatmavishraantirESHaa I
tadaa maana maatRpramEyaatiriktam
paraanandameeDE bhavaani tvadeeyam II 3
vinOdaaya chaitanyamEkam vibhajya
dvidhaa dEvi jeevaha shivashchEti naamnaa I
shivasyaapi jeevatvamaapaadayantee
punarjeevamEnam shivam vaa karOSHi II 4
samaakunchya moolam hRdi nyasya vaayum
manO bhroobilam praapayitvaa nivRttaaha I
tatah sachchidaananda roopE padE tE
bhavantyamba jeevaaha shivatvEna kEchit II 5
shareerE(a)tikaSHTE ripau putravargE
sadaabheeti moolE kalatrE dhanE vaa I
na kashchidvirajyatyahO dEvi chitram
katham tvatkaTaakSHam vinaa tattvabOdhaha II 6
shareerE dhanE(a)patyavargE kalatrE
viraktasya saddEshikaadiSHTa buddhEhE I
yadaakasmikam jyOtiraanandaroopam
samaadhau bhavEttattvamasyamba satyam II 7
mRSHaanyO mRSHaanyaha parO mishramEnam
parah praakRtam chaaparO buddhimaatram I
prapancham mimeetE muneenaam gaNO(a)yam
tadEtattvamEvEti na tvaam jaheemaha II 8
nivRttih pratiSHTHaa cha vidya cha shaantihi
tathaa shaantyateetEti pancheekRtaabhihi I
kalaabhih parE panchavimshaatmikaabhihi
tvamEkaiva sEvyaa shivaabhinna roopaa II 9
agaadhE(a)tra samsaara pankE nimagnam
kalatraadi bhaarENa khinnam nitaantam I
mahaamOha paashaughabaddham chiraanmaam
samuddhartumamba tvamEkaiva shaktaa II 10
samaarabya moolam gatO brahmachakram
bhavaddivya chakrEshvareedhaamabhaajaha I
mahaasiddhisanghaata kalpadrumaabhaa-
navaapyaamba naadaanupaastEchayOgee II 11
gaNEshairgrahairamba nakSHatra panktyaa
tathaa yOginee raashi peeTHairabhinnam I
mahaakaalamaatmaanamaamRshya lOkam
vidhatsE kRtim vaa sthitim vaa mahEshi II 12
lasattaara haaraamatisvachCHa chElaam
vahanteem karE pustakam chaakSHa maalaam I
sharachchandra kOti prabhaa bhaasuraam tvaam
sakRd bhaavayan bhaaratee vallabhah syaat II 13
samudhyatsahasraarka bimbaabhavaktraam
svabhaasaiva sindooritaajaaNDa kOTim I
dhanur baaNa paashaankushaan dhaarayanteem
smarantaha smaram vaapi sammOha yEyuhu II14
maNisyootataaTanka shONaasya bimbaam
haritpaTTa vastraam tvagullaasi bhooSHaam I
hRdaa bhaavayamstapta hEmaprabhaam tvaam
shriyO naashayatyamba chaanchalya bhaavam II 15
mahaa mantra raajaanta beejam paraakhyam
svatO nyasta bindu svayam nyasta haardam I
bhavadvaktravakSHOjaguhyaabhidhaanam
svaroopam sakRd bhaavayEtsa tvamEva II 16
tathaanyE vikalpESHu nirviNNa chittaaha
tadEvam samaadhaaya bindutrayam tE I
paraananda sandhaana sindhau nimagnaaha
punargarbharandhram na pashyanti dheeraahall 17
tvadunmESHa leelaanubandhaadhi kaaraan
virinchyaadikaamstvadguNaambhOdhibindoonl
bhajantasti teerSHanti samsaara sindhum
shivE taavakeenaa susambhaavanEyam II 18
kadaa vaa bhavatpaada pOtEna toorNam
bhavaambhOdhi mutteerya poorNaantarangaha I
nimajjanta mEnam duraashaaviSHaabdhau
samaalOkya lOkam katham paryudaassE II 19
kadaa vaa hRSHee kaaNi saamyam bhajEyuhu
kadaa vaa na shatrurna mitram bhavaani I
kadaa vaa duraashaaviSHoochee vilOpaha
kadaa vaa manO mE samoolam vinashyEt II 20
namOvaakamaashaasmahE dEvi yuSHmat
padaambhOja yugmaaya tigmaaya gauri I
virinchyaadibhaasvatkireeTapratOlee-
pradeepaayamaanaprabhaabhaasvaraaya II 21
kachE chandra rEkham kuchE taarahaaram
karE svaaduchaapam sharE SHatpadaugham I
smaraami smaraarErabhipraayamEkam
madaaghoorNa nEtram madeeyam nidhaanamll22
sharESHvEva naasaa dhanuSHvEva jihvaa
japaapaaTalEIOchanEtEsvaroopE I
tvagESHaa bhavachchandra khaNDE shravO mE
guNEtE manOvRttiramba tvayi syaat II 23
jagatkarmadheeraan vachOdhoota keeraan
kuchanyasta haaraan kRpaasindhupooraan I
bhavaambhOdhipaaraan mahaapaapa dooraan
bhajE vEda saaraanshiva prEma daaraan II 24
sudhaasidhusaarE chidaananda neerE
samutphullaneepE suratnaantareepE I
maNivyooha saalE sthitE haima shaalE
manOjaarivaamE niSHaNNam manO mE II 25
dRgantE vilOlaa sugandheeSHu maalaa
prapanchEndra jaalaa vipatsindhukoolaa I
munisvaanta shaalaa namallOka paalaa
hRdi prEma lOlaamRtasvaadu leelaa II 26
jagajjaalamEtattvayaivaamba sRSHTam
tvamEvaadya yaaseendri yairartha jaalam I
tvamEkaiva kartreem tvamEkaiva bhOktreem
na mE puNya paapE na mE bandhamOkSHau li 27
iti prEma bhaarENa kinchinmayOktam
na budhvaiva tattvam madeeyam tvadeeyam I
vinOdaaya baalasya maurkhyam hi maataha
tadEtatpralaapastutim mE gRhaaNa li 28
iti shreedEveebhujangastOtram sampoorNam

Spread the love
Bookmark the permalink.

Leave a Reply