shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna

dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM
ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam,
padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM,
viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

Spread the love
more
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply