Bhagyada Lakshmi Baramma Devotional Song Lyrics Kannada Script

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics Pallavi Bhagyada Lakshmi Baramma Nammamma Ni Sau Caranam 1 Hejjaya Mele Hhejjeyanikkuta Gejje Kalgala Dhvaniya Toruta Sajjana Sadhu Pujeya Velege Majjigeyolagina Benneyante Caranam 2 Kanaka Vrstiya … Continue reading

Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namstestu mahamaye shripithe surapujite Sankhachakra gada haste mahalakshmi namostu te ..1 Namaste garudarudhe dolasura bhayankari Sarva papahare devi mahalakshmi namostu te ..2 Sarvajne sarvavarade sarvadushtabhayankari Sarvadukha … Continue reading

Kanakadhara Stotram Lyrics

Kanakadhara Stotram Lyrics 1. Vande vandaru mandara mindirananda kandalam | Amandananda sandoha bandhuram sindhura nanam || 2. Angam hareh pulaka bhusana masrayanti Bhrungow ganeva mukula bharanam tamalam Angikruta khila vibhuti … Continue reading

Ashta Lakshmi Sthothra with Lyrics in English, Ashta Lakshmi Stotram

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics 1) Adi Lakshmi (Mother Lakshmi or Primeval Lakshmi) Sumanasa vandhitha, madhavi Chandra sahodhari hemamaye, Munigana manditha, moksha pradhayini , manjula bhashini, veda nuthe, Pankaja vasini deva … Continue reading

Sri Mahalakshmi Ashtakam Devotional Song Lyrics in English

Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namosthesthu Maha Maye, Sree Peede, Sura Poojithe, Sanka, Chakra, Gadha Hasthe, Maha Lakshmi Namosthuthe 1 Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi, Who is the great enchantress, … Continue reading

Ashta Lakshmi Sthothra with Lyrics in English

Astha Lakshmi Stotra Lyrics Adilakshmi Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute Jayajaya he madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam ……1 Dhanyalakshmi … Continue reading

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali, Lakshmi Sthothra Shatanamavali Lyrics

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Sri Devyauvasa- Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara | Karunakara devesa bhakthanugraha karaka || Ashtothra satham Laskhmiya: srothu michyami thatvatha: || Ishwara uvacha- Devi sathu mahabaghe mahabakya … Continue reading

Kanakadhara Stotram Devotional Song Lyrics in English

Kanakadhara Stotram Lyrics 1 Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi, Bhringanga neva mukulabharanam thamalam, Angikrithakhila vibhuthirapanga leela, Mangalyadasthu mama mangala devathaya. 2 Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare, Premathrapapranihithani gathagathani, Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale … Continue reading

Sri Suktam Devotional Song Lyrics in English

Sri Sooktam Lyrics Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha|(1) Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm Yasyám hiraņyam vindeyam gám aśvam puruśhán aham|| (2) Aśhwa-pūrvám ratha-madhyám … Continue reading