SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM

SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM    Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada … Continue reading

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI 1. OM aiM hrIM shrIM shrImAtre namaH 2. shrImahArAj~nai namaH 3. shrImatsi.nhAsaneshvaryai namaH 4. chidagnikuNDasaMbhUtAyai namaH 5. devakAryasamudyatAyai namaH 6. OM udyadbhAnusahasrAbhAyai namaH 7. chaturbAhusamanvitAyai namaH … Continue reading