shri datta stotram lyrics in english

sri danesaya namaha ! sri saraswatyai namaha sripadavallabha- nrisimha saraswati sri guru dattareyaya namaha !! 1  dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharam vande smartagami sa no s vatu !! 2 … Continue reading

brihaspati stotram lyrics in kannada

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾನಾಂಚ ಋಷೀಣೌಂಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ ! ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ !!

sri guru stotram lyrics in hindi

श्री गुरु स्तोत्र अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया ! चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः !!

guru stotram lyrics in english

gurur brahma gurur visnuhu gurudevo maheswaraha ! gurussakshat param brahma tasmai sri guruve namaha !!

sri raghavendra stotra lyrics in english

SrI gururAGavendra stotra pUjyAya rAGavendrAya satyadharmaratAya cha ! BajatAM kalpavRukShAya namatAM kAmadhenave !! SrI rAGavendraH sakala pradAtA svapAda kaMjadvayaBaktimadhbyaH ! aGAdri saMBedana dRuShTi vajro kShamA sureMdrovatu mAM sadAyam !!

saligrama stotram lyrics in english

saligrama silavari papahari visesataha ! ajanmakritapapanam prayaschittam dine dine !!

sri guru stotram lyrics in kannada

ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ ! ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ !!

sri datta stotram lyrics in english

sri ganesaya namaha sri saraswatyai namaha ! sripadavallabha nrisimha saraswati sri guru dattatreyaya namaha !! 1 dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharan vande smartagami sa no s vatu !! 2 … Continue reading

brihaspati stotram lyrics in english

asya sri brihaspatinamastotrasya, gritsamado risihi anustup chandaha, brihaspatirdevata brihaspatiprtiyartham jape viniyogaha ! 1 brihaspatirgururjivaha surachar yo vidamvaraha!   vagiso dhisano dirghasmasruh pitambaro yuva !! 2 sudhadis tirgrahadhiso grahapidapaharakaha ! dayakarah … Continue reading

sri raghavendra stotra lyrics in hindi

श्री गुरुराघवेंद्र स्तोत्र पूज्याय राघवेंद्राय सत्यधर्मरताय च ! भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे!! श्री राघवेंद्रः सकल प्रदाता स्वपाद कंजद्वयभक्तिमध्ब्यः ! अघाद्रि संभेदन दृष्टि वज्रो क्षमा सुरेंद्रोवतु मां सदायम् !!