indrakshi stotram lyrics in english

indraksheem  dwibhujadeveem vande  vasjradwayanwitam  ! vamahaste  vajradharam  dakshinena  varapradam  !! indraksheem yuvateem deveem nanalankarabhoositam  ! prasannavadanambhojamapsarogana sevitam !!

Om namah shivaya stotram in English

namaH ShivAya stOtra namaH SivAya SAntAya harAya paramAtmanE ! praNataHaklEShanAShAya yOginAM patayE namaH !!

shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam, padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM, viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

aditya stotram lyrics in english

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha ! adityaya angustabhyam namaha ! arkaya tarjanibhyam namaha ! divakaraya … Continue reading

Maha mrityunjaya sloka in English

mRutyunjayAya rudrAya ! nIlakanThAya ShaMBavE ! amRutEShAya SharvAya ! mahadEvAya tE namaH !

maha mrityunjaya atha dhyanam stotram lyrics in english

1  chandrarkagnivilochanam smitamukham padmadwayantah-sthitam mudrapasamrigaksha sutravilasat panim himamsuprabhum ! kotindupragalat sudhaplutatanum haradibhusojjwalam kantam viswavimohanam pasupatim mrityunjayam bhavayet !! 2om rudram pasupatim sthanum nilakanthamumapatim ! namami sirasa devam kinno mrityuh karisyati … Continue reading