Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa purusha; … Continue reading

Vishnu Suktam Lyrics, Vishnu Sukta Lyrics

VishNu sooktam om vishNornukam veeryaaNi pravocham yah paarthivaani vimame rajaamsi yo askabhaayaduttaram sadhastham vichakramaaNastredhorugaayo vishNoraraaTamasi vishNoh prushThamasi vishNoh shnaptrestho vishNossyoorasi vishNordhruvamasi vaishNavamasi vishNave tvaa || tadasya priyamabhipaatho ashyaam | naro … Continue reading

Sri Suktam Devotional Song Lyrics in English

Sri Sooktam Lyrics Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha|(1) Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm Yasyám hiraņyam vindeyam gám aśvam puruśhán aham|| (2) Aśhwa-pūrvám ratha-madhyám … Continue reading