Sri pratyangira stotra in english with meanings

Sri pratyangira stotra in english with meanings

Prayer to Pratyangira to destroy the fear of death, disease and poverty shyaamaabhaam vEdahastaam trinayanalasitaam simhavaktrOrdhvakEsheem shoolam muNDam cha sarpa Damaroobhujayutaam kuntalaatyugradamSHTraam I raktESHvaaleeDHajihvaam jvaladanalashikhaam gaayatreesaavitriyuktaam dhyaayEtpratyangiraam taam maraNa ripuviSHavyaadhidaaridrayanaashaam … Continue reading