sanaischara dhyanam stotram lyrics in english

suryaputro dhirghadehaha visalakshaha siva priyaha ! mandacharaha prasannatma peedam dahatu me shanihi !!

SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM

SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM    Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada … Continue reading

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI 1. OM aiM hrIM shrIM shrImAtre namaH 2. shrImahArAj~nai namaH 3. shrImatsi.nhAsaneshvaryai namaH 4. chidagnikuNDasaMbhUtAyai namaH 5. devakAryasamudyatAyai namaH 6. OM udyadbhAnusahasrAbhAyai namaH 7. chaturbAhusamanvitAyai namaH … Continue reading

Navagraha Stotram

Navagraha Stotram   Aadityaya cha somaya mangalaya budhayacha Guru shukra shani byascha raahave ketave namah   Ravi Japakusuma samkasham kashyapeyam maha-dyutim Tameorim sarva-paapa-ghnam pranatosmi diva-karam   Chandra Dadhi-shamkha-tusha-raabham kshiraarnava samudbhavam … Continue reading