Om namah shivaya stotram in English

namaH ShivAya stOtra namaH SivAya SAntAya harAya paramAtmanE ! praNataHaklEShanAShAya yOginAM patayE namaH !!

Om namah shivaya stotram in kannada

ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಹರಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ! ಪ್ರಣತಃಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ !!