Ma~NgalAcharaNam

shrI gaNeshAya namaH || shrIgurubhyo namaH || sa jayati sindhuravadano devo yatpAdapa~NkajasmaraNam | vAsaramaNiriva tamasAM rAshiM nAshayati vi.aghnAanAm || 1|| sumukhashchaikadantashcha kapilo gajakarNakaH | lambodarashcha vikaTo vighnanAsho gaNAdhipaH || 2|| dhUmraketurgaNAdhyakSho bhAlachandro gajAnAnaH | dvAdashaitAni nAmAni yaH paThechChRRiNuyAdapi || 3|| vidyArambhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA | sa~NgrAme sa~NkaTe chaiva…

Continue reading