For Rotation (on the spot thrice clockwise from the right side) before namaskaram

1) Yani kani cha papani Janmantara kritanicha Tani tani vinashyanti Pradakshinam pade pade I rotate in my place(in front of the Deity) to kill all my sinsThat I may have … Continue reading

sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite ! sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!  2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari ! sarvapapahare devi mahalakshmi namostu te !! 3  sarvajni sarvavarade sarvadustabhayankari ! sarva dukhahare … Continue reading

shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam, padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM, viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

aditya stotram lyrics in english

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha ! adityaya angustabhyam namaha ! arkaya tarjanibhyam namaha ! divakaraya … Continue reading

sri venkateswara stotram lyrics english

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala souryanidhe paripalaya mam vrisasailapate !! 3  ativelataya tava durvisahai ranuvelakritairaparadhasataihi … Continue reading

sri rama ashtakam stotra lyrics in english

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam … Continue reading

SrI aShTalakShmIstOtraM lyrics in english

sumanasavandita sundari mAdhavi chandra sahOdari hEmamayE ! munigaNa manDita mOkSha pradAyini manjula BhAShiNi vEdanutE !! pankajavAsini dEva supUjita sadguNa vaRShiNi SAntiyutE ! jaya jaya hE madhusUdanakAmini AdilakShmI sadA pAlaya mAM … Continue reading

rinavimochaka mangala stotram lyrics in english

mangalo bhoomiputrascha rinaharta dhanapradaha ! sthirasano mahakayaha sarvakarma virodhakaha !! lohito lohitakshascha samaganam kripakaraha ! dharatmajah kujo bhoumo bhootido bhoominandanaha !! angarako yamaschaiva sarvarogapaharakaha ! vristeh-kartapaharta cha sarvakaryaphalapradaha !! etani … Continue reading

maha mrityunjaya atha dhyanam stotram lyrics in english

1  chandrarkagnivilochanam smitamukham padmadwayantah-sthitam mudrapasamrigaksha sutravilasat panim himamsuprabhum ! kotindupragalat sudhaplutatanum haradibhusojjwalam kantam viswavimohanam pasupatim mrityunjayam bhavayet !! 2om rudram pasupatim sthanum nilakanthamumapatim ! namami sirasa devam kinno mrityuh karisyati … Continue reading