sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite ! sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!  2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari ! sarvapapahare devi mahalakshmi namostu te !! 3  sarvajni sarvavarade sarvadustabhayankari ! sarva dukhahare … Continue reading

Ashta Lakshmi Sthothra with Lyrics in English, Ashta Lakshmi Stotram

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics 1) Adi Lakshmi (Mother Lakshmi or Primeval Lakshmi) Sumanasa vandhitha, madhavi Chandra sahodhari hemamaye, Munigana manditha, moksha pradhayini , manjula bhashini, veda nuthe, Pankaja vasini deva … Continue reading

Sri Mahalakshmi Ashtakam Devotional Song Lyrics in English

Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namosthesthu Maha Maye, Sree Peede, Sura Poojithe, Sanka, Chakra, Gadha Hasthe, Maha Lakshmi Namosthuthe 1 Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi, Who is the great enchantress, … Continue reading

Ashta Lakshmi Sthothra with Lyrics in English

Astha Lakshmi Stotra Lyrics Adilakshmi Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute Jayajaya he madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam ……1 Dhanyalakshmi … Continue reading

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics Pranamya Sirasha Devam Gouri Putram Vinayakam Bhakthya Vyasa Smaren Nithya, Ayurkamartha Siddhaye        1 Worship the son of Gauri, Vinaayaka, by remembering whom constantly … Continue reading

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali, Lakshmi Sthothra Shatanamavali Lyrics

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Sri Devyauvasa- Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara | Karunakara devesa bhakthanugraha karaka || Ashtothra satham Laskhmiya: srothu michyami thatvatha: || Ishwara uvacha- Devi sathu mahabaghe mahabakya … Continue reading

Lakshmi ashtakam lyrics

lakshmI ashTakam 1 namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE Sankha chakra gadA hastE mahA lakshmIr namOstutE 2 namastE garuDhAruDhE DOlAsura bhayankari sarva pApa harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 3 sarvagnE … Continue reading