मृत्युंजय स्लोक – Maha mrityunjaya mantra shloka in hindi

मृत्युंजयाय रुद्राय ! नीलकंठाय शंभवे ! अमृतेशाय शर्वाय ! महदेवाय ते नमः !