budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine … Continue reading

Budha graha stotram lyrics in English

priyangu kalikAShyAmaM ! rUpeNA pratimaM budhaM !! saumyaM saumyaguNopetaM ! taM budhaM praNamAmyaham !!

sri dhanalakshmi stotram lyrics in english

ayikali kalmaSha nASini kAmini vaidika rUpiNi vEdamayE ! kShIrasamudBava mangaLa rUpiNi mantranivAsini mantranutE !! mangaLadAyini aMbujavAsini dEvagaNASrita pAdayutE ! jaya jaya hE madhusUdana kAmini dhAnyalakShI sadA pAlaya mAM !!

sri vidyalakshmi stotram lyrics in english

praNata surESwari BhAriti BhArgavi SOkavinASini ratnamayE ! maNimaya BhUSita karNa viBhUSaNa SAnti samAmRita hAsya muKhE  !! navanidhidAyini kalimalahAriNi kAmita Phalaprada hastayutE ! jaya jaya hE madhUsUdana kAmini vidyAlakShmI sadA pAlaya … Continue reading

Nava naga stotram in English

anantaM vAsukiM SEShapadmanABaMcha kaMbalaM ! ShanKapAlaM dhartarAShTraM takShakaM kAliyaM tathA !!

navagraha stotram lyrics in english

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! 3 dha ranigarbhasambhutam vidyutkanti samaprabham kumaram saktihastam ! tam mangalam … Continue reading

navnag stotra lyrics in english

anantam vasukim sesam padmanabham cha kambalam ! sankhapalam dhartarastram takshakam kaliyam tatha !! etani navanamani naganam cha mahatmanam sayankale pathennityam pratahkale visesataha tasmai visabhayam nasti sarvatra vijayaeebhavet