Ganesha Slokas

Ganesha Slokas vakra tuNDa mahA kAya sUrya kOTi sama prabha nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryEshu sarvadA SuklAmbara dharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam prasanna vadanam dhAyEt sarva vighnOpa SantayE agajAnana … Continue reading