Gayatri mantra in english with Meanings

Aum Bhoor Bhuwah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasaya Dheemahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Om, I adore the Divine Self who illuminates the three worlds -physical, astral and causal; I … Continue reading

sri subramanya stotram lyrics in english

sadwaktram sikhivahanam trinayanam chitrambaralankritam ! saktim vajramatho trisulamabhayam khetam dhanuh- swastikam ! pasam kukkutamankusam cha varadam dorbhirda dhanam sada ! dhyayedeepsitasiddhidam sivasutam skandam suraradhitam !!

SrI subramanya prArthanA in English

SaktihastaM virUpAkShaM SiKivAhaM ShaDAnanaM ! dAruNaM ripurOgaGnaM BAvayE kukkuTadhvajaM!! anekArkakoTi praBAva jvalataM ! manohAri mANikya BUShojvalantaM !! SritAnAmaBIShTaM suSAMtaM nitAMtaM ! Baje ShaNmuKaM taM SaraccaMdrakAMtam !! he svAminAtha karuNAkara dInabaMdho … Continue reading