shree gayatri bhujanga stOtram in english

shreegaayatreebhujangastOtram

uSHa kaalagamyaa mudaattasvaroopaam
akaarapraviSHTHaa mudaaraangabhooSHaam I
ajEshaadi vandyaa majaarSHaangabhaajaam
anaupamyaroopaam bhajaamyaati sandhyaam II 1
sadaa hamsayaanaam sphurat ratnavastraam
varaabheetihastaam khagaamnaayaroopaam I
sphurat svaadhikaamakSHamaalaam cha kumbham
dadaanaamaham bhaavayE poorva sandhyaam II 2
pravaaLa prakRSHTHaanga bhooSHOjjavalanteem
sakeeTOIIasat ratnaraaja prabhaataam I
vishaalOrubhaasaam kuchaadlESHasaaraam
bhajE baalikaam brahmavidyaam vinOdaam II 3
sphuratchandra kaantaam sharachchandravaktraam
mahaachandra kaantaadri peenastanaaDyaam l
trishoolaakSHa hastaam trinEtrasya patneem
vRSHaarooDHapaadaambhajEmadhyasandhyaamll 4
SHaDaadhaararoopaam SHaDaadhaaragamyaam
SHaDatvaadishuddhaam yajurvEdaroopaam I
himaadrEh sutaam kunda dantaavabhaasaam
mahEshaardhadEhaam bhajE madhya sandhyaamll 5
suSHumnaantarasthaamsudhaasEvyamaanaam
ukaaraantarasthaam dvi deepa svaroopaam I
sahasraarkarashmi prabhaasa trinEtraam
sadaa yauvanaaDyaam madhya sandhyaam II 6
sadaa saamaakSHaraanaam priyaam shyaamaLaangeem
akaaraantarasthaam karOllaasi chakraam I
gadaapadma hastaam kvanatpaanchajanyaam
khagEshObhaviSHTHaam bhajEmaasta sandhyaamll 7
prakalpasvaroopaam sphuratkankaNaaDyaam
aham mOkSHa maargaikapaathEyaroopaam I
mahaasiddha vidyaadharaih sEvyamaanaam
bhajE(a)ham bhavOddhaariNeemturyasandhyaamll 8
hRdambOjamadhyE paraannaayaneeDE
sukhaaseena sadraajahamsaam manOjnyaaml
sadaa hEmabhaasaam trayeemadhya vidyaam
bhaiaamastuvaamO vadaamaha smaraamaha II 9
sadaa tatpadE satooyamanaam savitreem
varENyaam mahaabhargaroopaam trinEtraam I
sadaa dEvadEvaadhi dEvasya patneem
aham dheemaheetyaadi paadaika juSHTHaamll 10
anaatham daridram duraachaarayuktam
shaTHam sthoolabuddhim khalam dharmaheenam I
trisandhyam japadyaanaheenam mahEsheem
param chintayaami praseeda tvamEva II 11
iteedam bhujangam paTHEdyastu bhaktyaa
samaadhaaya chittE sadaa shreebhavaaneem I
trisandhyasvaroopaam trilOkaika vandyaam
sa muktO bhavEt sarvapaapai rajasram II 12
iti shreegaayatreebhujangastOtram sampoorNam

Spread the love
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.