శివతాండవస్తోత్రం, shiva tandava stotram lyrics in telugu

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || ౧ || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || ౨ || ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే | కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని || ౩ || జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే | మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి || ౪ || సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూళిధోరణీ…

Continue reading

||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||, Shiva tandava stotram lyrics hindi sanskrit

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि | धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२|| धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस्…

Continue reading

Mahishasura mardini stotram lyrics

Mahishasura mardini stotram lyrics   1 ayi giri nandini nandita mEdini viSva vinOdini nanda nutE giri vara vindhya SirOdhi nivAsini vishu vilAsini jishNu nutE bhagavati hE Siti kanTha kuTumbiNi bhUri kuTumbini bhUri krtE jaya jaya hE mahishAsura mardini ramyaka pardini Saila sutE 2 sura vara varshiNi durdhara dharshiNi durmukha varshiNi…

Continue reading

Lakshmi ashtakam lyrics

lakshmI ashTakam 1 namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE Sankha chakra gadA hastE mahA lakshmIr namOstutE 2 namastE garuDhAruDhE DOlAsura bhayankari sarva pApa harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 3 sarvagnE sarva varadE sarva dushTa bhayankari sarva duhka harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 4 siddhi buddhi pradE dEvi bhukti mukti pradAyini…

Continue reading

LakshmI SlOka

LakshmI SlOka 1 sarasija nilayE sarOja hastE dhavaLatara amSuka gandhamAlya SObhE bhagavati hari vallabhE manOgnE tribhuvana bhUtikari prasIda mahyam 2 vandE padma karAm prasanna vadanAm saubhAgyadAm bhAgyadAm hastAbhyAm abhayapradAm maNigaNair nAnAvidhair bhUshitAm 3 bhaktAbhIshTa phalapradAm harihara brahmAdibhis sEvitAm pArSvE pankaja Sankha padma nidhibhir yuktAm sadA Sakribhih 4 lakshmIm kshIra samudra…

Continue reading

Sarasvati Slokas

Sarasvati Slokas 1 sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNI vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA   2 yA kundEndu tushAra hAra dhavaLA yA Subhra vastrAnvitA yA vINA varadanDamanDitakarA yA svEta padmAsanA yA brahmAchyuta Sankara prabhutibhir dEvai sadA pUjitA sAmAmpAtu sarasvatI bhagavatI niSSEsha jADyApahA

Continue reading

Ganesha Slokas

Ganesha Slokas vakra tuNDa mahA kAya sUrya kOTi sama prabha nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryEshu sarvadA SuklAmbara dharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam prasanna vadanam dhAyEt sarva vighnOpa SantayE agajAnana padmArkam gajAnanam aharNiSam anEka dantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahE gajAnanam bhUta gaNAdi sEvitam kapitta jambUphala sAra bhakshitam umAsutam Soka vinASa kAraNam…

Continue reading

Sri Narasimha Kavacha Mantra

narasimha-kavacham vakshye prahladenoditam pura sarva-raksha-karam punyam sarvopadrava-nashanam I shall now recite the Narasimha-kavaca, formerly spoken by Prahlada Maharaja. It is most pious, vanquishes all kinds of impediments, and provides one all protection. sarva-sampat-karam chaiva svarga-moksha-pradayakam dhyatva narasimham devesham hema-simhasana-sthitam It bestows upon one all opulences and can give one elevation…

Continue reading

Navagraha Stotram

Navagraha Stotram   Aadityaya cha somaya mangalaya budhayacha Guru shukra shani byascha raahave ketave namah   Ravi Japakusuma samkasham kashyapeyam maha-dyutim Tameorim sarva-paapa-ghnam pranatosmi diva-karam   Chandra Dadhi-shamkha-tusha-raabham kshiraarnava samudbhavam Namami shashinam soma shamborma-juta bhushanam   Kujudu Dharani-gabha sombhutam vidyutkamti samaprabham Kumaram shakti-hastam tam mangalam pranama-myaham   Budhudu Priyamgu-kakaashyamam rupena-pratimam…

Continue reading

Durga Stotram

Durga Stotram   Durga Apad Uddharaka Stotram [The praise of Durga that saves you from danger]   [Durga is the fearsome aspect of Goddess Parvathy, who destroys evil. Here is a great prayer which is exclusively meant for people to get saved from perils and dangers.]   Namasthe saranye, shive…

Continue reading