SivaShaDakShara stOtraM

OMkAraM biMdusaMyuktaM nityaM dhyAyaMti yOginaH
kAmadaM mOkShadaM caiva OM kArAya namO namaH

namaMti RuShayO dEvA namaMtyapsarasAM gaNAH
narA namaMti dEvESaM na kArAya namO namaH

mahAdEvaM mahAtmAnaM mahAdhyanaM parAyaNam
mahApApaharaM dEvaM ma kArAya namO namaH

SivaM SAMtaM jagannAthaM lOkAnugrahakArakam
SivamEkapadaM nityaM Si kArAya namO namaH

vAhanaM vRuShaBO yasya vAsukiH kaMThaBUShaNam
vAmE SaktidharaM dEvaM va kArAya namO namaH

yatra yatra sthitO dEvaH sarvavyApI mahESvaraH
yO guruH sarvadEvAnAM yakArAya namO namaH

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.