rahu stotram lyrics in english

1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha !

ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !!

2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha !

graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha !!

3  kaladristihi kalarupaha srikantha hridayasrayaha !

vidhuntudaha saimlikeyo ghorarupo mahabalaha !!

4  grahapidakaro damstri raktanetro mahadaraha !

panchavimsati namani smritwa rahum sada naraha !!

5  yah pateth mahatipida tasya nasyati kevalam !

arogyam putramatulam sriyam dhanyam pasumstatha !!

6  dadati rahustasmai yah pateth stotramuttamam !

satatam pateth yastu jivedwarsasatam naraha !!

”  lti sri ksandapurane rahu stotram sampurnam ”

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.