Bhavayami Gopalabalam Devotional Song Lyrics

Bhavayami Gopalabalam Song Lyrics – Annamacharya Keerthana Lyrics

Pallavi

Bhavayami Gopalabalam Mana Sevitham
Tat Padam Chintayeyam Sada

Caranam 1

Ghati Ghatita Mekhala Kacitamani Khandika Patala Nina Dena Viprajamanam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam

Ghati Ghatitha Mekhala Khachita Mani Ghantika
Patala Ninadena Vibharaja Manam

Kutilapada Ghatitha Samakula Chintitenam
Chatula Natanam Samujala Vilasam

Caranam 2

Niratakara Kalita NavanitamĀ 
Brahmadi Sura Nikara Bhavana Shobhita Padam
Tiruvenkatacala Stitam Anupam HarimĀ 
Parama Purusam Gopalabalam

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.