Sri Ramaraksha Stotra

Sri Ramaraksha Stotra

 
Sri Ganeshaya Namah !!
 
Asý shri ramaraksha stotra maha mantrasaý budhá kaushika rishí sitaaramachandro devatha anushtah chandah sita shaktih srimaadhnamnkeelkam shri ramachandra preetharthyam jape viniyogah !!
 
Dhyanam
 
dhyayedhajanubhaum dhrithashradhnushum bhdhapadhnabham sanatham peethavasm vasanam navakamaladhalaspardhanetram prasanam vamakaarodasita mukhakamalvimalalochana neeradhabam
nanaalankrita deeptham dhathumhurujatakmandalam ramachandram !!
 
charitham raghunathasya shatha koti pravstharam ekikamaksharam pasam mahapathakam nashanam !!
 
dhyathvaneelothvlashayam rama rajevalochanam janaki lakshamanopeetham jatamukutamanditham !!
 
sasithondhanurbanipim nakthmcharathkam svalilaya jagrthmadhbhurthamajm vibhum !!
 
ramaraksha ptythyagna papavignam sarvakamadham sheerome raghava pathu bhalm dharathamjam !!
 
khauslyao drtho pathu vishwamitra priya shruti pranm pathu mukhtrhth mukhm sumitri vatslyah !!
 
jivha vidhyanidhi pathu kanth barathamandhithah skandah dhivyaudh pathu bujha bajneesh karmakhah !!
 
karo sitapathi pathu hrdhyam jamadhajnijeeth madhym pathu khaardhamsvi nabhi jambhavdrsyh !!
 
sugreevesh kati pathu skdhni hanumandprabhu ooru raghotham pathu rakshah kulavinashakrth !!
 
januni sethukrthvathu jhmksh dashamukanthkh
 
padhyo vebeeshana sreedh pathu ramkeelkm vphú !!
 
etham ramabahalopeetham rakshmhyh sukrith patyth scharyh sukhiputhri vijyaé vinyé bavathé !!
 
pathala boothalvaym charinmshrdcharin ndrstymphi saktshthe rakshitm ramanabhí !!
ramaethee ramabadhraethee ramachandrethé va smraý nruný lipthya paphyarbhuthim mukthim cha mandthí !!
 
jghatrekh manthren ramanamhbirakshathu ý kantye dharethsy karstha sarvsiddhya !!
 
vajrapanjrmedhm yo rama kavachm smreth avhyahthygna sarvthra labhyth jayamangalam !!
 
adhrushtman etha swapna rama rakshamim hrh ththa likithamn prath prabudho budhá kaushikh !!
 
aaramo kalpvrksahnam viramo sakala padhnabham abhiramstrilokanam ramah shreeman sunh prabhu !!
 
taruno roopasampnah sukumarh mahabalh pundriksh vishalaksh chirakrsn jinambrah !!
 
palahmulashina danthy tapasyo bramhacharino putro dasharathsys baratho rama lakshamanh !!
 
sharany sarvasathanvh shreshtm sarvadanushmthm rakshm kulanihantro treyathmno raghottham !!
 
atthsjdanushvishstrshvakshyashu ganishgasangino rakshnah mama rama lakshmanh vyagrth padhisaddyvgatchvathm !!
 
sanathm kavachi kadgi japabanam dharoyam gachavnm manoradhoskm ramapathu sulakshm !!
 
shooro lakshmanonucharo baali kakuthsym purush purnah kauslyah ragottham !!
 
vedanto vedyo yagnesha purana purushottham janaki vallabha sreemanh prameyo parakramh !!
 
ithyathani japanh nithyam madhbakthim shradayonvith ashwamedadga puniyam sampraptham punitham samshyam !!
 
ramá dhurmadhol shyamá padmakshm peethavasm sthuvanthirnambhirvkyrthin the samsarino narah !!
 
ramah lakshmanh purvajam raghuvaram sitapathim sundaram kakuthsyam karunavaram gunaneedhm vipryapriyam dharmikam rajendram sathya sandham dasharththanym shyamalm shanthamurthym vande lokaabhiramam raghukulathilakm raghavm ravaniriam !!
 
ramaya ramabadhrya ramachandrya vdease raghunathay nathayh sitayh pathe namah !!
 
shri rama rama raghunandan rama rama shri rama rama bharathagraj rama rama shri rama rama ranakrsh rama rama
shri rama rama sharanh bavah rama rama !!
 
shri ramachandrh charanh manasa smrami shri ramachandrh charanh vachas granami shri ramachandrh charanh shirasa namami
shri ramachandrh charanh sharanam prapadhya !!
 
matha ramah mathpitha ramachandrah swami ramah mathsakh ramachandrah sarvsvameh ramachandrah dayaulah nanuh jane naivy janen n jane
 
dakshine lakshmanhsy vamethu janakathmjh paruth maruthiryasthm vande raghunandanam !!
 
lokabhiramah ranaranga dheeram rajevanethrem raghuvamsh natham karunya roopam kuranakaram tham
shri ramachandrh sharnmh prapadhya !!
 
manajavm maruthatuliya vegam jitedriyam budhi matham varishtam vathadmjam vanara yudha mukhyam
shri ramadootham sharanam prapadhya !!
 
rama ramethi madhuram madhuraksharam arohya kavithashakam vande valmiki kokilayam
 
apadhamhrtharm datharam sarvasampadhyam lokabhirama shri rama bhuyo bhuyo namah hynm !!
 
bharjanm bhavabeeja marjanm sukha sampadhym tharjnm yama dootham rama ramethi garjanm !!
 
ramah rajamanih sadha vijayithe rama rameeshm baje ramanambhitha neshacharchmuh ramayah thasmhi namah !! ramansthi parayanaym parathramh ramasyh dhyasomhymn ramajeethalayhuh sadha bavathume bhu rama mamadharam !!
 
shri rama rama ramathi rame raame manorame sahasrh namah thathyulim rama rama varanane !!
 
Spread the love

Leave a Reply