ShrImahAgaNapati navArNa vedapAdastavaH

shrIkaNThatanaya shrIsha shrIkara shrIdalArchita |
shrIvinAyaka sarvesha shriyaM vAsaya me kule || 1||

gajAnana gaNAdhIsha dvijarAja-vibhUShita |
bhaje tvAM sachchidAnanda brahmaNAM brahmaNAspate || 2||

NaShAShTha-vAchya-nAshAya rogATa-vikuThAriNe |
ghRRiNA-pAlita-lokAya vanAnAM pataye namaH || 3||

dhiyaM prayachChate tubhyamIpsitArtha-pradAyine |
dIpta-bhUShaNa-bhUShAya dishAM cha pataye namaH || 4||

pa~ncha-brahma-svarUpAya pa~ncha-pAtaka-hAriNe |
pa~ncha-tattvAtmane tubhyaM pashUnAM pataye namaH || 5||

taTitkoTi-pratIkAsha-tanave vishva-sAkShiNe |
tapasvi-dhyAyine tubhyaM senAnibhyashcha vo namaH || 6||

ye bhajantyakSharaM tvAM te prApnuvantyakSharAtmatAm|
naikarUpAya mahate muShNatAM pataye namaH || 7||

nagajA-vara-putrAya sura-rAjArchitAya cha |
suguNAya namastubhyaM sumRRiDIkAya mIDhuShe || 8||

mahA-pAtaka-sa~NghAta-tama-hAraNa-bhayApaha |
tvadIya-kRRipayA deva sarvAnava yajAmahe || 9||

navArNa-ratna-nigama-pAda-sampuTitAM stutim |
bhaktyA paThanti ye teShAM tuShTo bhava gaNAdhipa || 10||

|| iti shrImahAgaNapati-navArNa-vedapAda-stavaH samaptaH||

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.