Shrii gaNaadhipati pancharatna stotram

OM saraagilokadurlabhaM viraagilokapuujitaM

suraasurairnamaskR^itaM jaraapamR^ityunaashakam .

giraa guruM shriyaa hariM jayanti yatpadaarchakaaH

namaami taM gaNaadhipaM kR^ipaapayaH payonidhim .. 1..

giriindrajaamukhaambuja pramodadaana bhaaskaraM

kariindravaktramaanataaghasa~NghavaaraNodyatam .

sariisR^ipesha baddhakukShimaashrayaami santataM

shariirakaanti nirjitaabjabandhubaalasantatim .. 2..

shukaadimaunivanditaM gakaaravaachyamakSharaM

prakaamamiShTadaayinaM sakaamanamrapa~Nktaye .

chakaasataM chaturbhujaiH vikaasipadmapuujitaM

prakaashitaatmatatvakaM namaamyahaM gaNaadhipam .. 3..

naraadhipatvadaayakaM swaraadilokanaayakaM

jwaraadirogavaarakaM niraakR^itaasuravrajam .

karaambujollasatsR^iNiM vikaarashuunyamaanasaiH

hR^idaasadaavibhaavitaM mudaa namaami vighnapam .. 4..

shramaapanodanakShamaM samaahitaantaraatmanaaM

sumaadibhiH sadaarchitaM kShamaanidhiM gaNaadhipam .

ramaadhavaadipuujitaM yamaantakaatmasambhavaM

shamaadiShaDguNapradaM namaami taM vibhuutaye .. 5..

gaNaadhipasya pa~nchakaM nR^iNaamabhiiShTadaayakaM

praNaamapuurvakaM janaaH paThanti ye mudaayutaaH .

bhavanti te vidaaM puraH pragiitavaibhavaajavaat

chiraayuSho.adhikaH shriyassusuunavo na saMshayaH .. OM ..

.. iti dakShiNaamnaaya shri~Ngerii shriishaaradaapiiThaadhipati

sha~Nkaraachaarya jagadguruvaryo shrii sacchidaananda

shivaabhinava nR^isiMhabhaaratii mahaaswaamibhiH virachitam

shrii gaNaadhipati pa~ncharatna stotram sampUrNam ..

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.