SHRI MAHABALESHWAR BHAJAN IN ENGLISH WITH MEANINGS

Jaya Shiv Omkara Swami Bhaja Shiva Omkara
Brahma Vishnu Sadashiva Ardhangi Goura
Hari om Hara Hara Kara Mahadev ||
Ekanana Chaturanana Panchanana Raje
Shiva Panchanana Raje
Hamsasana Garudasana Vrishavahana Saje
Hari om Hara Hara Hara Mahadev ||

Dobhuj Charu Chaturbhuj Dashabhuj Tuma Shobhe
Shiva Dashabhuj Tuma Shobhe
Teeno Lokanirakata Shivajit Roopanirakata
Thribhuvan Jana Mohe
Hari om Hara Kara Hara Mahadev ||
Shwetambara Peetambara Vyaghrambara Angi
Shiva Vyaghrambara Angi
Brahmadika Sanakadika Bhoothadika Sangi
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Akshamala Vanamala Rundamala Dhari
Shiva Rundamala Dhari
Chandana Mrigamada Lepana Dhari Shubhakari
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Karame Madhya Kamandlu Trishula Chakradharita
Shiva Trishula Chakradharita
Sukhakarita Dukhaharata Jagapalanakarita
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Amiyaja Saraswati Parvati Ganga
Shiva Parvati Ganga
Gayatri Ardhanga Savitri Ardhaga
Shiva Gouri Sanga
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Kashime Vishwanatha Virajita Shivananda
Brahmachari
Prabhu Shivananda Brahmachari
Nitauta Bhogaloagavata Nita Uta Darshana Pavata
Mahima Ati Bhari
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Jai Shiva Omkara Bhaja Paravatike Pyara
Swami Upar Jaladhara
Swami Rundanaki Mala
Swami Odhana Mrigashala
Swami Santana Pratishala
Hmanata Shivananda Swami Muktipadapave
Mana Ichchita Phalapave
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||

Spread the love
more
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.