shri dakSHiNa asya bhujanga prayata stotram in english

bhavaambhOdhipaaram nayantam svabhaktaan
kRpaapoorapoorNairapaangaih svakeeyaihi I
samastaagamaantaprageetaapadaanam
sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 1
chaturvimshadarNasyamantrOttamasya
prajaapaaddRDHam vashyabhaavam samEtya I
prayachCHatyaram yashcha vidyaamamOghaam
sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE{a)ham II 2
jaDaayaapi vidyaam prayachCHantamaashu
prapannaartividhvamsadakSHaabhidhaanam I
jaraajanmamRtyoonharantam pramOdaat
sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 3
yamaaraadhya padmaakSHapadmOdbhvaadyaaha
suraagryaah svakaaryESHu shaktaa babhoovuhul
ramaabhaarateepaarvateestooyamaanam
sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 4
sudhaasootibaalOllasanmaulibhaagam
sudhaakumbhamaalaalasatpaaNipadmam I
saputram sadaaram sashiSHam savaaham
sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 5
gajaasyaagnibhoosEvyapaadaaravindam
gajaashvaadisampattihEtupraNaamam I
nijaanandavaaraashiraakaasudhaamshum
shucheendvarkanEtram bhajE dakSHiNaasyam II 6
guNaanSHaTshamaadeenihaamutrabhOgE

viraktim vivEkam dhruvaanityayOshcha I
mumukSHaam cha sheeghram labhEta prasaadaatta-
maanandakandam bhajE dakSHiNaasyam II 7
jaDOjanmamookO(a)pi yanmantrajaptuhu
karasparshanaatsyaatsuraachaaryatulyaha I
tamajnyaanavaaraannidhErbaaDavaagnim
mudaa sarvakaalam bhajE dakSHiNaasyam II 8
jahau mRtyubheetim yadeeyaanghripadmam
sadaa poojayitvaa mRkaNDOstanoojaha I
tamadreendrakanyaasamaashliSHTadEham
kRpaavaariraashim bhajE dakSHiNaasyam II 9
puraa kaamayanaa patim svaanuroopaam
charitvaa tapO duSHkaram shailakanyaa I
avaapaadaraadyaa ruchaa kaamagarvam
harantam tamantarbhajE dakSHiNaasyam II 10
yadeeyaanghrisEvaaparaaNaam naraaNaam
susaadhyaa bhavEyurjavaatsarvayOgaaha I
haTHaadyaah shivaantaa yamaadyangayuktaa
mudaa santatam tarn bhajE dakSHiNaasyam II 11
vaTaagasya moolE vasantam surastree-
kadambaih sadaa sEvyamaanam pramOdaat I
varaankaamitaannamrapanktai dishantam
dayaajanmabhoomim bhajE dakSHiNaasyam II 12
vidhootaabhimaanaistanau chakSHuraadau
ahamtvEna sampraapyamEkaagrachittaihi I
yateendrairgurushrESHTHavijnyaatatattvaihi
mahaavaakyagooDHam bhajE dakSHiNaasyam II13
shukaadyaa muneendraaviraktaagragaNyaaha
samaaraadhya yam brahmavidyaamavaapuhu I
tamalpaarchanaatuSHTachEtO(a)mbujaatam
chidaanandaroopam bhajE dakSHiNaasyam II 14
shrutEryuktitashchintanaadyaanayOgaat
bhavEdyasya saakSHaatkRtih puNyabhaajaam I
akhaNDam sadaanandachidroopamantaha
sadaaham mudaa tarn bhajE dakSHiNaasyam II15
suvarNaadrichaapam ramaanaathabaaNam
dinEshEnduchakram dharaasyandanaagryam I
vidhim saarathim naaganaatham cha maurveem
prakurvaaNameesham bhajE dakSHiNaasyam 1116
karaambhOruhaih pustakam bOdhamudraam
sudhaapoorNakumbham srajam mauktikaanaam I
dadhaanam dharaadheeshamaulau shayaanam
shashaankaardhachooDam bhajE dakSHiNaasyamlll7
kalaadaananadakSHam tulaashoonyavaktram
shilaadaatmajEDyam valaaraatipoojyaml
praNamraalichEtahsarOjaatabhaanum
gurum tarn surEDyam namaamO bhajaamaha II18
yadaalOkamaatraannataanaam hRdabjE
shamaadyaa guNaaha satvaram sambhavanti I
praNamraalichEtah sarOjaatabhaanum
gurum tam surEDyam namaamO bhajaamaha II19
pinaddhaani bhaktyaakhyasootrENa kaNTHE
sadEmaani ratnaani dhattE dRDHam yaha I
mudaa muktikaantaa drutam tam vRNeetE
svayam shantidaantipramukhyaaliyuktaa II 20
itishreedakSHiNaasyabhujangaprayaatastutihi

sampoorNam

Spread the love
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.