Shree sharada bhujangam in english

Shree sharada bhujangam

puraa(a)nEkajanmaarjitaagaNyapuNyaihi
yadaaptam mayaa shaaradaabhikhyabhaagyam I
dayaardramguroottamsasanklruptachakra-
sthitam tatsadaa manmanasyaavirastu II 1
na mantram na yantram na vaa stOtrareetim
vijaanE(a)mba vaktum cha madduhkhareetim I
tvadanghri praNamrO na paatram shuchah syaat
iti tvaam prapadyE tavaiva prasaadaat II 2
bhavaambhOdhimagnam bhavaadyaihi sudooram
visRSHTam mahaapaapagEhaayamaanam I
vivEkaadiheenam dayaaneeradhE tE
mamaatmaanamambaamghriyugmE(a)rpayaami II 3
shareeram svatantram tathaa(a)kSHaaNi sarvaaN-
yahO kim karOmi kva yaamyambikE vaa I
mayaa pOSHyamaaNaani madvashyataam na
prayaantyamjasaa madvashE taani tanyaaha II 4
kadaachichcha tE paadapadmasya poojaam
smRtim darshanam vaa vitanyustvimaanl I
vijaanannaham taani rakSHaami maataha
mRSHaa naiva vakSHyaami sheeghram praseeda II 5
mayaa baalabhaavasthitEnaambikEtvat
padaambhOjayugmam smRtam naiva jaatu I
kSHamasvaaparaadham dayaavaariraashE
tvadanyachCHaraNyam na mE shaaradE(a)sti II 6
tathaa yauvanE mattachittO(a)hamaasam
tvadeeyam padaabjam smRtam naiva naiva I
kSHamasvaaparaadham vidhiprEmakaantE
na putrE manaagapyupEkSHaa jananyaaha II 7
jaraarOgasampeeDitaangOjaraayaam
katham vaa smarEyam padam shaaradaamba I
kSHamasvaaparaadham samastam madeeyam
kSHamaadhootasarvamsahaakharvagarvE II 8
tvadeeyam padaabjam sadaa poojayEyam
tathaa samsmarEyam cha pashyEyamEvam I
samichCHamshcha matpoorvadurvaasanaabhihi
balaadaahRtam manmanah kim karOmi II 9
yadi tvam vadasyamba tE poorvakarma
tvayaiva prayatnEna jEtavyamEvam I
tadaa mayyajasram kRpaa samvidhEyaa
prayatnam karOmyEva tatraapi samyak II 10
yadi tvam madeeyaam shucham naapanudyaaha
tadaa duhkhavahniprataptE(a)ntarangE I
madeeyE sthitaayaastavaapyamba khEdO
bhavEdityaham chintayaa(a)(a)rtO(a)smi bhooyaha 11 11
vadanteeha shaastraaNi satyashchidaatmaa
(a)dvayashchaanyadaartam samastam mRSHEti!
tathaapyamba mOhO na mE vipraNaSHTO
jhatityamba tarn naashayaa narthamoolam II 12
yadaadaNDadhRtprESHitaa bheemadootaaha
mahaapaapinam maam samaakraSHTumaaraat I
samaayaanti tasminhi kaalE dayaabdhE
madeeyE manasyaavirEdhi tvamamba II 13
mahaapaapinam maam samuddhartumEva
tvayaa puNyapaapE parOkSHE kRtE hi I
na chEtsarvalOkO vijaaneeyurEnam
mahaapaapinam tvaam cha vaiSHamyayuktaamll l4
shareerE svakE(a)hamtvamastam prayaayaa-
diti tvaam prapannaaha janaaha shaaradaamba I
samastESHu vastuSHvahantaam bhajantE
kimEtadvichitram chidaanandaroopE II 15
mahaavyaadhishaantyai tathaa nihsvataayaaha
praNaashaaya yE tvaam bhajantE naraastE I
javaachCHoolinah syushcha kRttim vasaanaaha
ka ESHa prakaaraha prapannESHu tE(a)mba II 16
tathaa mOhashaantyaijanaayE prapannaaha
tadaasyEkSHaNaat sarvalOkO(a)pi sadyaha I
pramuhyatyavashyam vichitraamburaashau
manO maamakam shaaradE magnamaastE II 17
kanaddEhabhaadhootasachCHaatakumbhaam
lasattaarahaaraaDHyavakSHOjakumbhaam I
sadaa tvaam janaa yE hRdabjE smaranti
smarantyEva tE dEvi shaareerakaantyaa II 18
kadaa vaa sudhaakumbhapustaakSHamaalaa
vibOdhaakhyamudraaha karaabjairdadhaanaam I
mukhashreeparaabhootapoorNEndubimbaam
sadaa tvaam smaranveetashOkO bhavEyam II 19
kadaa tungabhadraasaritteeradEshE
charanteem samuttungakalyaaNadaatreem I
sadaa bhaavayamstvaam mudaa yaapayEyam
madaayurmadEbhEndrayaanE(a)mba vaaNi II 20
karaabjE(a)kSHamaalaam vahanteem sadaa tvaam
bhajanbhRngakeeTaprakaarENa maataha I
karE mE(a)kSHamaalaam karOmyEva noonam
param tvanmanastvam sadaa dEhi mahyam II 21
dRshau darshanE tE karau poojanE staam
shrutee tvachcharitrashrutau vaakstutau syaat I
shirastvatpadaabjapraNatyEkasaktam
bhavatvambikE dhyaanasaktam manO mE II 22
bhujangaprayaataakhyavRttEna kIRptaam
stutim yE naraa bhaktiyuktaaha paTHanti I
suvidyaam matim nirmalaam chaarukeertim
prayachCHaambatESHaam bhujangaabhavENi II 23
iti shreeshaaradaabhujangam sampoorNam

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.