shree nRsimha bhujanga prayaata stavaha in english

shreenRsimhabhujangaprayaatastavaha

 

(shreenrusimhaparvate)
Rtam kartumEvaashu namrasya vaakyam
sabhaastambhamadhyaadya aavirbabhoova I
tamaanamralOkESHTadaanaprachaNDam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 1
inaantardRgantashcha gaangEyadEham
sadOpaasatE yam naraahshuddhachittaaha I
tamastaaghamEnOnivRttyai nitaantam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 2
shivam shaivavaryaa harim vaiSHNavaagryaaha
paraashaktimaahustathaa shaktibhaktaaha I
yamEvaabhidhaabhih param tarn vibhinnam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 3
kRpaasaagaram kliSHTarakSHaadhureeNam
kRpaaNam mahaapaapavRkSHaughabhEdE I
nataaleeSHTavaaraashiraakaashashaankam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 4
jagannEti nEteeti vaakyairniSHiddhyaavashiSHTam
parabrahmaroopam mahaantam I
svaroopENa vijnyaaya muktaa hi yam tarn
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 5
nataanbhOgasaktaanapeehaashu bhaktim
viraktim cha datvaa dRDHaam muktikaamaan I
vidhaatum karE kankaNam dhaarayantam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 6
narO yanmanOrjaapatO bhakti bhaavaa-
chCHareerENa tEnaiva pashyatyamOghaam I
tanum naarasimhasya vakteeti vEdO
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 7
yadanghryabjasEvaaparaaNaamnaraaNaam
viraktirdRDaa jaayatE(a)rthESHu sheeghram I
tamangaprabhaadhootapoorNEndukOTim
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 8
rathaangam pinaakam varam chaabhayam yO
vidhattE karaabjaih kRpaavaariraashihi I
tamindvachCHadEhamprasannaasyapadmam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 9
pinaakam rathaangam varam chaabhayam cha
praphullaambujaakaarahastairdadhaanam I
phaNeendraatapatramshucheenEndunEtram
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 10
vivEkam viraktim shamaadEshcha SHaTkam
mumukSHaam cha sampraapya vEdaantajaalaihi I
yatantE vibOdhaaya yasyaanisham tam
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 11
sadaa nandineeteeravaasaikalOlam
mudaabhaktalOkam dRshaa paalayantam I
vidaamagragaNyaanataahshyuryadanghrau
namaskurmahE shailavaasam nRsimham II 12
yadeeyasvaroopam shikhaa vEdaraashErajasram
mudaa samyaguddhOSHayanti I
nalinyaastaTE svairasanchaara sheeiam
chidaanandaroopam tameeDE nRsimham II 13
yamaahurhi dEham hRSHeekaaNi
kEchitparE(a)soomstathaa buddhishcx>nyE tathaanyE I
yadajnyaanamugdhaa janaa naastikaagryaaha
sadaanandaroopam tameeDE nRsimham II 14
sadaanandachidroopa maamnaayasheerSHairhi
vichaaryaaryavaktraadyateendraayadeeyam I
sukhEnaasatE chittakanjE dadhaanaaha
sadaanandachidroopameeDE nRsimham II 15
puraastambhamadhyaadya aavirbabhoova
svabhaktasya kartum vachastathyammaashu I
tamaanandakaaruNyapoorNaantarangam
budhaa bhaavayuktaa bhajadhvam nRsimham 11 16
puraa shankaraaryaa dharaadheeshabhRtyaihi
vinikSHiptavahniprataptasvadEhaaha I
stuvanti sma yam daahashaantyai javaattam
budhaa bhaavayuktaa bhajadhvam nRsimham 11 17
sadEmaani bhaktyaakhyasootrENa dRbdhaan-
yamOghaani ratnaani kaNTHE janaa yE I
dhariSHyanti taanmuktikaantaa vRNeetE
sakheebhirvRtaa shaantidaantyaadimaabhihi II 18
iti shree nRsimhabhujangaprayaatastavaha sampoorNam

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.