shree bhavani bhujangam stotram in english

. shree bhavani bhujangam stotram

ShaDaadhaarapankEruhaantarviraajat
SuSHumnaantaraalE (a)titEjOlasanteem I
SuDhaamaNDalam draavayanteem pibanteem
SudhaamoortimeeDE chidaananda roopaam II 1
ValatkOTi baalaarka bhaasaaruNaangeem
SulaavaNyashRngaarashObhaabhiraamaam I
Mahaa padma kinjalka madhyE viraajat
, trlkONE niSHaNNaam bhajE shree bhavaaneem 112
KvaNatkinkiNee noopurOdbhaasiratna
prabhaaleeDHa laakSHaardra paadaabja yugmam I
ajEshaachyutadhyaihi suraih sEvyamaanam
mahaadEvi manmoordhni tE bhaavayaami II 3
sushONaambaraabaddhaneeveeviraajan
mahaaratna kaanchee kalaapam nitambam I
sphuraddakSHiNaavartanaabhim cha tisrO
valeeramba tE rOmaraajim bhajE(a)ham II 4
lasad vRtta muttunga maaNikya kumbhO
pamashri stanadvandvamambaambujaakSHi I
bhajE dugdha poorNaabhiraamam tavEdam
mahaahaaradeeptam sadaa prasnutaasyam II 5
shireeSHaprasoonOllasadbaahudaNDai-
rjvaladbaaNakOdaNDa paashaankushaishcha I
chalatkankaNOdaarakEyoorabhooSHO-
jjvaladbhirlasanteem bhajE shree bhavaneem II 6
sharat poorNachandra prabhaapoorNa bimbaa-
dharasmEra vaktraaravindaam sushaantaam I
suratnaavaleehaara taaTanka shObhaam
mahaasuprasannaam bhajE shree bhavaaneem II7
sunaasaapuTam sundarabhroolalaaTam
tavauSHTHashriyam daanadakSHam kaTaakSHam I
lalaaTOIIasadgandha kastoori bhooSHam
sphurachCHree mukhaambhOja meeDE(a)hamamball8
chalatkuntalaantarbhramadbhRngabRndam
ghanasnigdha dhammilla bhooSHOjjvalam tE I
sphuranmauli maaNikya baddhEndu rEkhaa-
vilaasOlla saddivya moordhaanameeDE II 9
iti shree bhavaani svaroopam tavEdam
prapanchaatparam chaatisookSHmam prasannam I
sphuratvamba Dimbasya mE hRtsarOjE
sadaa vaangmayam sarva tEjOmayam cha II 10
gaNEshaaNimaadyaakhilaihi shakti bRndaihi
vRtaam vai sphurachchakra raajOllasanteem I
paraam raajaraajEshvari traipuri tvaam
shivaankOparisthaam shivaam bhaavayaamill 11
tvamarkastvamindustvamagnistvamaapaha
tvamaakaasha bhoovaayavastvam mahattvam I
tvadanyO na kashchit prapanchO(a)sti sarvam
tvamaananda samvitsvaroopaam bhajE(a)hamlll2
shrutee naamagamyE suvEdaagamajnyaa
mahimnO na jaananti paaram tavaamba I
stutim kartumichCHaami tE tvam bhavaani
kSHamasvEdamatra pramugdhah kilaaham II 13
gurustvam shivastvam cha shaktistvamEva
tvamEvaasi maataa pitaa cha tvamEva I
tvamEvaasi vidyaa tvamE vaasi bandhuhu
gatirmE matirdEvi sarvam tvamEva II 14
sharaNyEvarENyEsukaaruNya moortE
hiraNyOdaraadyairagaNyE su puNyE I
bhavaaraNya bheetEshcha maam paahi bhadrE
namastE namastE namastE bhavaani II 15
iteemaam mahachCHree bhavaanee bhujanga-
stutim yah paTHEd bhakti yuktashcha tasmai I
svakeeyam padam shaashvatam vEdasaaram
shriyam chaaSHTa siddhim bhavaanee dadaatill 16
bhavaanee bhavaanee bhavaanee trivaara-
mudaaram mudaa sarvadaa yE japanti I
na shOkO na mOhO na paapam na bheetihi
kadaachitkatham chit kutashchijjanaanaam II 17
iti shreebhavaneebhujangam sampoorNam

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.