Sarasvati Slokas

Sarasvati Slokas

1 sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNI

vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA

 

2 yA kundEndu tushAra hAra dhavaLA yA Subhra vastrAnvitA

yA vINA varadanDamanDitakarA yA svEta padmAsanA

yA brahmAchyuta Sankara prabhutibhir dEvai sadA pUjitA

sAmAmpAtu sarasvatI bhagavatI niSSEsha jADyApahA

Spread the love

Leave a Reply