Buddha pancha viM shatanAma stotram

asya shrIbudhapa~nchaviMshatinAmastotrasya prajApatirR^iShiH\,

triShTup chhandaH\, budho devatA\, budhaprItyarthaM jape viniyogaH ..

budho buddhimatAM shreShTho buddhidAtA dhanapradaH .

priya~NgukalikAshyAmaH ka~njanetro manoharaH .. 1..

grahapamo rauhiNeyo nakShatresho dayAkaraH .

viruddhakAryahantA cha saumyau buddhivivardhanaH .. 2..

chandrAtmajo viShNurUpI j~nAnI j~no j~nAninAyakaH .

grahapIDAharo dAraputradhAnyapashupradaH .. 3..

lokapriyaH saumyamUrtirguNado guNivatsalaH .

pa~nchaviMshatinAmAni budhasyaitAni yaH paThet .. 4..

smR^itvA budhaM sadA tasya pIDA sarvA vinashyati .

taddine vA paThedyastu labhate sa manogatam .. 5..

iti shrIpadmapurANe budhapa~nchaviMshatinAmastotraM sampUrNam ..

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.