Navagraha Stotram

Navagraha Stotram

 
Aadityaya cha somaya mangalaya budhayacha Guru shukra shani byascha raahave ketave namah
 
Ravi
Japakusuma samkasham kashyapeyam maha-dyutim Tameorim sarva-paapa-ghnam pranatosmi diva-karam
 
Chandra
Dadhi-shamkha-tusha-raabham kshiraarnava samudbhavam Namami shashinam soma shamborma-juta bhushanam
 
Kujudu
Dharani-gabha sombhutam vidyutkamti samaprabham Kumaram shakti-hastam tam mangalam pranama-myaham
 
Budhudu
Priyamgu-kakaashyamam rupena-pratimam budham Sowmyam sowmya-guno-petam tam budham pranama-myaham
 
Guruvu
Devanamcha rushinamcha gurum kamchana-sannibham Buddi-matam trilo-kesham tam namami bruha-spatim
 
Sukrudu
Hima kumda-mruna-labham daityanam-paramam-gurum Sarwa-shastra prava-ktaram bhar-gavam pranama-myaham
 
Shani
Neelaamjana samabhasam ravi-prutram yama-grajam Chhaya-martamda sambhutam tam shanim pranama-myaham
 
Rahuvu
Ardha-kayam maha-viram chandra-ditya vimardhanam Simhi-kagarbha sambhutam tam rahum pranama-myaham
 
Ketuvu
Palasha puspa-samkasham taraka graha mastakam Rowdram rowdra-tmakam ghoram tam ketum pranama-myaham
Spread the love

Leave a Reply