Mayuureshvarastotram

shrI gaNeshAya namaH |

sarve uchuH |

parabrahmarUpaM chidAnandarUpaM pareshaM sureshaM guNAbdhiM guNesham |

guNAtItamIshaM mayUreshavaMdyaM gaNeshaM natAH smo natAH smo natAH smaH || 1||

jagadvandyamekaM parAkAramekaM guNAnAM paraM kAraNaM nirvikalpam |

jagatpAlakaM hArakaM tArakaM taM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 2||

mahAdevasUnuM mahAdaityanAshaM mahApUruShaM sarvadA vighnanAsham |

sadA bhaktapoShaM paraM GYAnakoshaM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 3||

anAdiM guNAdiM surAdiM shivAyA mahAtoShadaM sarvadA sarvavaMdyam |

surAryaMtakaM bhuktimuktipradaM taM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 4||

paraM mAyinaM mAyinAmapyagamyaM munidhyeyamAkAshakalpaM janesham |

asaMkhyAvatAraM nijAGYAnanAshaM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 5||

anekakriyAkArakaM shrutyagamyaM trayIbodhitAnekakarmAdibIjam |

kriyAsiddhihetuM surendrAdisevyaM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 6||

mahAkAlarUpaM nimeShAdirUpaM kalAkalparUpaM sadAgamyarUpam |

janaGYAnahetuM nR^iNAM siddhidaM taM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 7||

maheshAdidevaiH sadA dhyeyapAdaM sadA rakShakaM tatpadAnAM hatArim |

mudA kAmarUpaM kR^ipAvAridhiM taM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 8||

sadA bhaktiM nAthe praNayaparamAnaMdasukhado

yatastvaM lokAnAM paramakaruNAmAshu tanuShe |

ShaDUrmInAM vegaM suravara vinAshaM naya vibho

tato bhaktiH shlAghyA tava bhajanato.ananyasukhadAt || 9||

kimasmAbhiH stotraM sakalasuratApAlaka vibho

vidheyaM vishvAtmannagaNitaguNAnAmadhipate |

na saMkhyAtA bhUmistava guNagaNAnAM tribhuvane

na rUpANAM deva prakaTaya kR^ipAM no.asurahate || 10||

mayUreshaM namaskR^itya tato devo.abravIchcha tAn |

ya idaM paThate stotraM sa kAmA.Nllabhate.akhilAn || 11||

sarvatra jayamApnoti mAnamAyuH shriyaM parAm |

putravAn dhanasampanno vashyatAmakhilaM nayet || 12||

sahasrAvartanAtkArAgR^ihasthaM mochayejjanam |

niyutAvartanAnmartyo sAdhyaM yatsAdhayetxaNAt || 13||

iti shrIgaNeshapurANe uttarakhaNDe bAlacharitre mayUreshvarastotraM

sampUrNam |

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.