Ma~NgalAcharaNam

shrI gaNeshAya namaH ||

shrIgurubhyo namaH ||

sa jayati sindhuravadano devo yatpAdapa~NkajasmaraNam |
vAsaramaNiriva tamasAM rAshiM nAshayati vi.aghnAanAm || 1||

sumukhashchaikadantashcha kapilo gajakarNakaH |
lambodarashcha vikaTo vighnanAsho gaNAdhipaH || 2||

dhUmraketurgaNAdhyakSho bhAlachandro gajAnAnaH |
dvAdashaitAni nAmAni yaH paThechChRRiNuyAdapi || 3||

vidyArambhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA |
sa~NgrAme sa~NkaTe chaiva vighnastasya na jAyate || 4||

shuklAmbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam |
prasannavadanaM dhyAyet sarvAvighnopashAntaye || 5||

vyAsaM vasiShThanaptAraM shakteH pautramakalmaSham |
parAsharAtmajaM vande shukatAtaM taponidhim || 6||

vyAsAya viShNurUpAya vyAsarUpAya viShNave |
namo vai brahmanidhaye vAsiShThAya namo namaH || 7||

achaturvadano brahmA dvibAhuraparo hariH |
abhAlalochanaH shambhurbhagavAn bAdarAyaNaH || 8||

iti ma~NgalAcharaNaM sampUrNam ||

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.