MahAgaNapatistotram

bibhratyAmburUhe samaM madhuripuste sha~Nkhachakre vahan |

nyagrodhasya tale sahAdrisutayA shambhustathA dakShiNe

bibhrANaH parashuM trishUlamitayA pAshA~NkushAbhyaaM saha || 9||

pashchAt pippalamAshrito ratipatirdevasya ratyotpale

bibhratyA samamaikShavaM dhanuriShUn pauShpAn vahan pa~ncha cha |

vAme chakragadAdharaH sa bhagavAnkroDaH priya~Ngostale

hastodyachchhukashAlima.njarikayA devyA dharaNyA saha || 10||

ShaTkoNAshriShu ShaTsu ShaDgajamukhAH pAshA~NkushAbhIvarAn

bibhrANAH pramadAsakhAH pR^ithumahAshoNAshma\-pu~njatviShaH |

AmodaH purataH pramodasumukhau taM chAbhito durmukhaH

pashchAt pArshvagato.asya vighna iti yo yo vighnakarteti cha || 11||

AmodAdigaNeshvara\-priyatamAstatraiva nityaM sthitAH

kAntAshleSharasaj~na\-mantharadR^ishaH siddhiH samR^iddhistataH |

kAntiryA madanAvatItyapi tathA kalpeShu yA gIyate

sA.anyA yApi madadravA tadaparA drAviNyamUH pUjitAH || 12||

AshliShTau vasudhetyatho vasumatI tAbhyAM sitAlohitau

varShantau vasupArshvayorvilasatastau sha.nkhapadmau nidhI |

a.ngAnyanvatha mAtarashcha paritaH shakrAdayo.abjAshrayA\-

stadbAhyeH kulishAdayaH paripatatkAlA nalajyotiShaH || 13||

itthaM viShNu\-shivAdi\-tatvatanave shrIvakratuNDAya

huMkArAkShipta\-samastadaitya pR^itanAvrAtAya dIptatviShe |

Anandaika\-rasAvabodhalaharI vidhvastasarvormaye

sarvatra prathamAnamugdhamahase tasmai parasmai namaH || 14||

sevA hevAkidevA\-suranaranikara\-sphAra\-koTIra\-koTi\-

kaaTivyATIkamAna\-dyumaNisamamaNi\-shreNibhAveNikAnAm |

rAjannIrAjanashrI\-sakhacharaNanakha\-dyotavidyotamAnaH

shreyaH stheyaH sa deyAn mama vimaladR^isho

bandhuraM sindhurAsyaH || 15||

etena prakaTarahasyamantramAlA\-garbheNa

sphuTatarasa.nvidA stavena |

yaH stauti prachurataraM mahAgaNeshaM tasyeyaM

bhavati vasha.nvadA trilokI || 16||

|| iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryavarya\-

shrIrAghavachaitanyavirachitaM mahAgaNapatistotraM samAptam ||

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.