GaNeshagItAsAra stotram

shrii gaNeshAya namaH |
shiva uvAcha |
gaNeshavachanaM shrutvA praNatA bhaktibhAvataH |
paprachChustaM punaH shAntA GYAnaM brUhi gajAnana || 1||
gaNesha uvAcha |
dehashchaturvidhaH proktastvaMpadaM brahmabhinnataH |
so.ahaM dehi chaturdhA tatpadaM brahma sadaikataH || 2||
saMyoga ubhayoryacchAsipadaM brahma kathyate |
svata utthAnakaM devA vikalpakaraNAtridhA || 3||
sadA svasukhaniShThaM yad{}brahma sAMkhyaM prakiirtitam |
paratashchotthAnakaM tat kriiDAhiinatayA param || 4||
svataH parata utthAnahiinaM yad{}brahma kathyate |
svAnandaH sakalAbhedarUpaH saMyogakArakaH || 5||
tadeva pa~nchadhA jAtaM tannibodhata iishvarAH |
svatashcha parato brahmotthAnaM yatrividhaM smR^itam || 6||
brahmaNo nAma tadvede kathyate bhinnabhAvataH |
tayoranubhavo yashcha yoginAM hR^idi jAyate || 7||
rUpaM tadeva GYAtavyamasadvedeShu kathyate |
sA shaktiriyamAkhyAtA brahmarUpA hyasanmayii || 8||
tatrAmR^itamayAdhAraH sUrya AtmA prakathyate |
shaktisUryamayo viShNushchidAnandAtmako hi saH || 9||
trividheShu tadAkArastatkriyAhiinarUpakaH |
neti shivashchaturtho.ayaM trineti kArakAtparaH || 10||
trividhaM mohamAtraM yannirmohastu sadAshivaH |
teShAmabhede yad{}brahma svAnandaH sarvayogakaH || 11||
pa~nchAnAM brahmaNAM yaccha bimbaM mAyAmayaM smR^itam |
brahmA tadeva viGYeyaH sarvAdiH sarvabhAvataH || 12||
bimbena sakalaM sR^iShTaM tenAyaM prapitAmahaH |
asatsatsadasaccheti svAnandarUpA vayaM smR^itAH || 13||
svAnandAdyatparaM brahmayogAkhyaM brahmaNAM bhavet |
keShAmapi pravesho na tatra tasyApi kutrachit || 14||
madiiyaM darshanaM tatra yogena yoginAM bhavet |
svAnande darshanaM prAptaM svasaMvedyAtmakaM cha me || 15||
tena svAnanda AsiinaM vedeShu pravadanti mAm |
chaturNAM brahmaNAM yogAtsaMyogAbhedayogataH || 16||
saMyogashcha hyayogashcha tayoH paratayormataH |
pUrNashAntiprado yogashchittavR^ittinirodhataH || 17||
xiptaM mUDhaM cha vixiptamekAgraM cha nirodhakaM |
pa~nchabhUmimayaM chittaM tatra chintAmaNiH sthitaH || 18||
pa~nchabhUtanirodhena prApyate yogibhirhR^idi |
shAntirUpAtmayogena tataH shAntirmadAtmikA || 19||
etadyogAtmakaM GYAnaM gANeshaM kathitaM mayA |
nityaM yu~njanta yogena naiva mohaM pragachChata || 20||
chittarUpA svayaM buddhiH siddhirmohamayii smR^itA |
nAnAbrahmavibhedena tAbhyAM kriiDati tatpatiH || 21||
tyak{}tvA chintAbhimAnaM ye gaNesho.ahaMsamAdhinA |
bhaviShyatha bhavanto.api madrUpA mohavarjitAH || 22||
shiva uvAcha |
ityuk{}tvA virarAmAtha gaNesho bhaktavatsalaH |
te.api bhedaM parityajya shAntiM prAptAshcha tatxaNAt || 23||
ekaviMshatishlokaistairgaNeshena prakiirtitam |
giitAsAraM sushAntebhyaH shAntidaM yogasAdhanaiH || 24||
gaNeshagiitAsAraM cha yaH paThiShyati bhAvataH |
shroShyati shraddadhAnashched{}brahmabhUtasamo bhavet || 25||
iha bhuk{}tvA.akhilAnbhogAnante yogamayo bhavet |
darshanAttasya lokAnAM sarvapApaM layaM vrajet || 26||
iti mudgalapurANoktaM gaNeshagiitAsArastotraM samAptam |Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.