GaneshabAhyapUjA

shrI gaNeshAya namaH ||

aila uvAcha ||

bAhyapUjAM vada vibho! gR^itsamadaprakIrtitAm |

yena mArgeNa vighneshaM bhajiShyasi nirantaram || 1||

gArgya uvAcha ||

Adau cha mAnasIM pUjAM kR^itvA gR^itsamado muniH |

bAhyAM chakAra vidhivattAM shrR^iNuShva sukhapradAm || 2||

hR^idi dhyAttvA gaNeshAnaM parivArAdisa.nyutam |

nAsikArandhramArgeNa taM bAhyA.nga chakAra ha || 3||

Adau vaidikamantraM sa gaNAnAM tveti sampaThan |

pashchAchchhloka samuchchArya pUjayAmAsa vighnapam || 4||

gR^itsamada uvAcha ||

chaturbAhuM trinetraM cha gajAsyaM rak{}ta varNakam |

pAshAMkushAdi\-sa.nyuk{}taM mAyAyuk{}ta prachintayet || 5||

Agachchha brahmaNAM nAtha surA\-.asura\-varArchita |

siddhi\-buddhyAdi\-sa.nyuk{}ta! bhak{}tigrahaNalAlasa!|| 6||

kR^itArtho.ahaM kR^itArtho.ahaM tavAgamanataH prabho |

vighneshA.anugR^ihIto.ahaM saphalo me bhavo.abhavat || 7||

ratnasi.nhAsanaM svAmin gR^ihANa gaNanAyaka |

tatropavishya vighnesha rakSha bhak{}tAn visheShataH || 8||

suvAsitAbhiradbhishcha pAdaprakShAlanaM prabho!|

shItoShNAmbhaH karomi te gR^ihANa pAdyamuttamam || 9||

sarvatIrthAhR^itaM toyaM suvAsitaM suvastubhiH |

AchamanaM cha tenaiva kurUShva gaNanAyaka || 10||

ratna\-pravAla\-muk{}tAdyairanardhyaiH sa.nskR^itaM prabho |

ardhyaM gR^ihANa heramba dviradAnana toShakam || 11||

dadhi\-madhu\-ghR^itairyuk{}taM madhuparkaM gajAnana |

gR^ihANa bhAvasa.nyuk{}taM mayA dattaM namo.astu te || 12||

pAdye cha madhuparke cha snAne vastropadhAraNe |

upavIte bhojanAnte punarAchamanaM kurU || 13||

champakAdyairgaNAdhyakSha vAsitaM tailamuttamam |

abhya.ngaM kurU sarvesha! lambodara! namo.astu te || 14||

yakSha\-kardamakAdyaishcha vighnesha bhak{}tavatsala!|

udvartanaM kuruShva tvaM mayA dattairmahAprabho || 15||

nAnAtIrthajalairDhuNDhe! sukhoShNabhAvarUpakaiH |

kamaNDalUdbhavaiH snAnaM kurU DhuNDhe samarpitaiH || 16||

kAmadhenu samadbhUtaM payaH paramapAvanam |

tena snAnaM kuruShva tvaM heraMba paramArthavit || 17||

pa.nchAmR^itAnAM madhye tu jalaiH snAnaM punaH punaH |

kuru tvaM sarvatIrthebhyo ga.ngAdibhyaH samAhR^itaiH || 18||

dadhi dhenupayodbhUtaM malApaharaNaM param |

gR^ihANa snAnakAryArthaM vinAyaka dayAnidhe || 19||

dhenudugdhodbhavaM DhuNDhe ghR^itaM santoShakArakam |

mahAmalApaghAtArthaM tena snAnaM kurU prabho || 20||

sAraghaM saskR^itaM pUrNaM madhu madhurasodbhavam |

gR^ihANa snAnakAryArthaM vinAyaka namo.astu te || 21||

ikShudaNDasamudbhUtAM sharkarAM malanAshinIm |

gR^ihANa gaNanAtha tvaM tayA snAnaM samAchara || 22||

yakShakardamakAdyaishcha snAnaM kurU gaNeshvara |

antyaM malaharaM shuddhaM sarvasaugandhyakArakam || 23||

tato gandhAkShatAdI.nshcha dUrvA.nkurAn gajAnana |

samarpayAmi svalpA.nstvaM gR^ihANa parameshvara || 24||

brahmaNaspatyasUk{}taishcha hyekavi.nshativArakaiH |

abhiShekaM karomi te gR^ihANa dviradAnana || 25||

tata AchamanaM deva suvAsitajalena cha |

kuruShva gaNanAtha tvaM sarvatIrthabhavena vai || 26||

vastrayugmaM gR^ihANa tvamanarghyaM rak{}tavarNakam |

lokalajjAharaM chaiva vighnanAtha namo.astu te || 27||

uttarIyaM suchitraM vai nabhastArA.nkitaM yathA |

gR^ihANa sarvasiddhIsha mayA dattaM subhak{}titaH || 28||

upavItaM gaNAdhyakSha gR^ihANa cha tataH param |

traiguNyamayarUpaM tu praNavagranthibandhanam || 29||

tataH sindUrakaM deva gR^ihANa gaNanAyaka |

a.ngalepanabhAvArthaM sadAnandavivardhanam || 30||

nAnAbhUShaNakAni tvama.ngeShu vividheShu cha |

bhAsurasvarNaratnaishcha nirmitAni gR^ihANa bho || 31||

aShTagandha\-samAyuk{}taM gandhaM rak{}taM gajAnana |

dvAdashA.ngeShu te DhuNDhe lepayAmi suchitravat || 32||

rak{}tachandanasa.nyuk{}tAnatha vA kuMkumairyutAn |

akShatAn vighnarAja tvaM gR^ihANa bhAlamaNDale || 33||

champakAdi\-suvR^ikShebhyaH sambhUtAni gajAnana |

puShpANi shamI\-mandAra\-dUrvAdIni gR^ihANa cha || 34||

dashA.nga guggulaM dhUpaM sarvasaurabhakArakam |

gR^ihANa tvaM mayA dattaM vinAyaka mahodara || 35||

nAnAjAtibhavaM dIpa gR^ihANa gaNanAyaka |

aj~nAnamalajaM doShaM harantaM jyotirUpakam || 36||

chaturvidhAnnasampannaM madhuraM laDDukAdikam |

naivedyaM te mayA datta bhojanaM kurU vighnapa || 37||

suvAsitaM gR^ihANedaM jalaM tIrtha samAhR^itam |

bhuk{}timadhye cha pAnArthaM devadevesha te namaH || 38||

bhojanAnte karodvartaM yakShakardamakena cha |

kuruShva tvaM gaNAdhyakSha piba toyaM suvAsitam || 39||

dADimaM kharjuraM drAkShAM rambhAdIni phalAni vai |

gR^ihANa devadevesha nAnAmadhurakANi tu || 40||

aShTA.nga deva tAmbUlaM gR^ihANa mukhavAsanam |

asakR^idvighnarAja tvaM mayA dattaM visheShataH || 41||

dakShiNAM kA.nchanAdyAM tu nAnAdhAtusamudbhavAm |

ratnAdyaiH sa.nyutAM DhuMDhe gR^ihANa sakalapriya || 42||

rAjopachArakAdyAni gR^ihANa gaNanAyaka |

dAnAni tu vichitrANi mayA dattAni vighnapa || 43||

tata AbharaNaM te.ahamarpayAmi vidhAnataH |

vividhairUpachAraishcha tena tuShTo bhava prabho || 44||

tato dUrvA.nkurAn DhuMDhe ekavi.nshatisa.nkhyakAn |

gR^ihANa kAryasiddhyarthaM bhak{}tavAtsalyakAraNAt || 45||

nAnAdIpasamAyuk{}taM nIrAjanaM gajAnana |

gR^ihANa bhAvasa.nyuk{}taM sarvAj~nAnAdinAshana || 46||

gaNAnAM tveti mantrasya japaM sAhasrakaM param |

gR^ihANa gaNanAtha tvaM sarvasiddhiprado bhava || 47||

ArtikyaM cha sukarpUraM nAnAdIpamayaM prabho |

gR^ihANa jyotiShAM nAtha tathA nIrAjayAmyaham || 48||

pAdayoste tu chatvAri nAbhau dve vadane prabho |

ekaM tu saptavAraM vai sarvA.ngeShu nira.njanam || 49||

chaturvedabhavairmantrairgANapatyairgajAnana |

mantritAni gR^ihANa tvaM puShpapatrANi vighnapa || 50||

pa.nchaprakArakaiH stotrairgANapatyairgaNAdhipa |

staumi tvAM tena santuShTo bhava bhak{}tipradAyaka || 51||

ekavi.nshatisa.nkhyaM vA trisa.nkhyaM vA gajAnana |

prAdakShiNyaM gR^ihANa tvaM brahman brahmeshabhAvana || 52||

sAShTA.ngA praNatiM nAtha ekavi.nshatisammitAm |

heramba sarvapUjya tvaM gR^ihANa tu mayA kR^itAm || 53||

nyUnAtirik{}tabhAvArthaM ki.nchid durvA.nkurAn prabho |

samarpayAmi tena tvaM sA.ngAM pUjAM kurUShva tAm || 54||

tvayA dattaM svahastena nirmAlyaM chintayAmyaham |

shikhAyAM dhArayAmyeva sadA sarvapradaM cha tat || 55||

aparAdhAnasa.nkhyAtAn kShamasva gaNanAyaka |

bhak{}taM kuru cha mAM DhuMDhe tava pAdapriyaM sadA || 56||

tvaM mAtA tvaM pitA me vai suhR^itsambandhikAdayaH |

tvameva kuladevashcha sarvaM tvaM me na sa.nshayaH || 57||

jAgrat\-svapna\-suShuptibhirdeha\-vA.ngmanasaiH kR^itam |

sA.nsargikeNa yatkarma gaNeshAya samarpaye || 58||

brAhyaM nAnAvidhaM pApaM mahograM tallayaM vrajet |

gaNeshapAdatIrthasya mastake dhAraNAt kila || 59||

pAdodakaM gaNeshasya pItaM martyeNa tatkShaNAt |

sarvAMtargatajaM pApaM nashyati gaNanAtigam || 60||

gaNeshoochchhiShTagandhaM vai dvAdashA.ngeShu charchayet |

gaNeshatulyarUpaH sa darshanAt sarvapApahA || 61||

yadi gaNeshapUjAdau gandhabhasmAdikaM charet |

athavochchhiShTagandhaM tu no chettatra vidhiM charet || 62||

dvAdashA.ngeShu vighneshaM nAmamantreNa chA.archayet |

tena so.api gaNeshena samo bhavati bhUtale || 63||

Adau gaNeshvaraM mUrdhni lalATe vighnanAyakam |

dakShiNe karNamUle tu vakratuNDaM samarchayet || 64||

vAme karNasya mUle vai chaikadantaM samarchayet |

kaNThe lambodaraM devaM hR^idi chintAmaNiM tathA || 65||

bAhau dakShiNake chaiva heraMbaM vAmabAhuke |

vikaTaM nAbhideshe tu vighnanAthaM samarchayet || 66||

kukShau dakShiNagAyAM tu mayUreshaM samarchayet |

vAmakukShau gajAsyaM vai pR^iShThe svAnandavAsinam || 67||

sarvA.ngalepanaM shastaM chitritaM chA.aShTagandhakaiH |

gANeshAnAM visheSheNa sarvabhadrasya kAraNAt || 68||

tatochchhiShTaM tu naivedyaM gaNeshasya bhunajmyaham |

bhuk{}ti\-muk{}tipradaM pUrNaM nAnApApanikR^intanam || 69||

gaNeshasmaraNenaiva karomi kAlakhaNDanam |

gANapatyaishcha sa.nvAsaH sadA.astu me gajAnana || 70||

gArgya uvAcha ||

evaM gR^itsamadashchaiva chakAra bAhyapUjanam |

trikAleShu mahAyogI sadA bhak{}tisamanvitaH || 71||

tathA kuru mahIpAla gANapatyo bhaviShyasi |

tathA gR^itsamadaH sAkShAttathA tvamapi nishchitam || 72||

iti shrImadAntye mudgalapurANe gaNeshabAhyapUjA samAptA ||

Spread the love

Leave a Reply