ShreegaNEshabhujangastOtram in English

raNatkSHudra ghaNTaa ninaadaabhiraamam
chalattaaNDavOddaNDavatpadma taalam I
lasattundilaangOparivyaala haaram
gaNaadheeshameeshaanasoonumtameeDE II 1
dhvanidhvamsa veeNaalayOllaasivaktram
sphurachCHuNDa daNDOIIasadbeeja pooram I
galaddarpasaugandhya lOlaalimaalam
gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 2
prakaashajjapaa raktaratna prasoona
pravaala prabhaataaruNa jyOtirEkam I
pralambOdaram vaktratuNDaika dantam
gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 3
vichitnpsphuradratna maalaakireeTam
kireeTOIIasachchandra rEkhaavibhooSHam I
vibhooSHaikabhooSHam bhavadhvamsahEtum
gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 4
udanchadbhujaavallaree dRshya moolO-
chchalad bhroolataa vibhramabhraajadakSHam I
marutsundareechaamaraihsEvyamaanam
gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 5
sphuranniSHTHuraalOla pingaakSHitaaram
kRpaakOmalOdaara leelaavataaram
kalaabbdugam geeyatE yOgivaryaihi
gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 6
yamEkaakSHaram nirmalam nirvikalpam
guNaateetamaanandamaakaara shoonyam I
param paaramOnkaaramaamnaaya garbham
vadanti pragalbham puraaNam tameeDE II 7
chidaanandasaandraaya shaantaaya tubhyam
namO vishva kartrE cha hartrE cha tubhyam I
namO(a)nantaleelaaya kaivalyabhaasE
namO vishvabeeja praseedEshasoonO II 8
imam sustavam praatarutthaaya bhaktyaa
paTHEdhyastu martyO labhEtsarvakaamaan I
gaNEshaprasaadEna sidhyanti vaachO
gaNEshE vibhau durlabham kim prasannEII 9
iti shree gaNEshabhujangastOtram sampoorNam

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.